BLOG (názory, novinky a zaujímavosti)

...

.....

.....

Národný projekt 2024/25 - ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE - príspevok na vzdelávanie

Cieľom projektu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE je podporiť cielené vzdelávanie jednotlivocov - zamestnancov a ľudí ohrozených stratou zamestnania ako aj ľudí bez práce a ich lepšie uplatnenie sa na aktuálnom, stále sa meniacom trhu práce. Projekt realizujú Úrady práce na celom Slovensku. Jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

- Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre všetkých občanov, ktorí sú zamestnaní aj nezamestnaní a majú záujem o svoj odborný a profesionálny rast a kurzy z dôvodu ich lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Tiež pre všetkých, ktorí nechcú o svoju prácu prísť,  prípadne si hľadajú nové zamestnanie a chcú uspieť pri hľadaní novej práce.  

- Kto vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy, čo znamená, že si sami vyberiete z ponuky kurzov podľa vlastnej potreby.  Vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa mu bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.  O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla 2024 na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie). Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. 

- Máte záujem zapojiť sa do projektu a požiadať o príspevok?

Po výbere kurzu kontaktujte Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska, ktorý bude Vašu žiadosť spracovávať a následne aj uzatvárať dohodu, na základe ktorej Vám o poskytnú príspevok alebo preplatia vzdelávací kurz. Pracovníci oddelenia poradenstva a vzdelávania Vám poskytnú žiadosť a všetky potrebné tlačivá a informácie, ktoré budete na podanie žiadosti potrebovať. 

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“ , ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Zdroj a viac informácií:  Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností - MPSVR SR (gov.sk)

Vyberáme z ponuky našich kurzov:

Kliknutím na názov kurzu získate informácie o jeho obsahu a organizácii a viac Vám radi povieme na čísle 0905172880.

Chcete sa cítiť lepiše, zrelaxovať sa alebo upokojiť? Dýchajte v rytme tejto dychovej grafiky a sami uvidíte, že výskumy o tom, ako hlboké brušné dýchanie upokojuje telo, myseľ a znižuje stres neklamú.

via GIPHY

...

...

...

...

 • Pre koho je projekt určený?

Projekt KOMPAS+ je určený pre všetkých, ktorí si hľadajú prácu a sú zaregistrovaní ako uchádzači o zamestnanie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja  s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie v oblasti:

 • komunikačných zručností (vrátane sociálnych kompetencií),
 • osobnostného rozvoja (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií)
 • počítačových zručností,
 • jazykových zručností,

aby sa čo najlepšie uplatnili na trhu práce v profesiách, ktoré majú záujem vykonávať po ukončení kurzu.

 • Kto vyberá kurzy?

Kurzy si vyberáte Vy, čo znamená, že si sami vyberiete z ponuky dostupných kurzov podľa vlastnej potreby. Môže ísť o kurzy, ktoré sú realizované prezenčnou, dištančnou (online), alebo kombinovanou formou.

 • Máte záujem zapojiť sa do projektu KOMPAS+ a požiadať o príspevok na kurz?

Ak je Vaša odpoveď "áno", vyberte si konkrétny kurz, o ktorý máte záujem. Vyplňte predpísané formuláre ("POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ a VYHLÁSENIE") a najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu ich podajte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kde ste registrovaný/á ako uchádzač o zamestnanie. Môžete tak urobiť osobne, emailom, poštou alebo elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky). Potrebné formuláre nájdete na stránke UPSVaR tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/kompas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-v-ramci-bsk.html?page_id=1112692

Potrebujete viac informácií? Volajte a píšte, radi sa s Vami pozrozprávame.

Tel: 0905172880, email: bpm@bpm-educat.com

...

...

...

...

..................

..................

..................

..................

..................

Sú zlyhania pre Vás niečím, čo Vás zastaví alebo Vás zmotivujú k hľadaniu nových riešení? 

Všetci sa im snažíme vyhýbať a nerobiť ich. Zlyhania neprinášajú práve príjemné pocity, pravda? Každodenný život nám ale ukazuje, že sa nesprávnym rozhodnutiam a chybám nevyhneme. Nikto z nás. Sme ľudia a zlyhávame každý deň. Tak prečo sa na ne nezačať pozerať inak. Chyby sú len chyby. Nič viac, nič menej. Na nás záleží, akú hodnotu im prisúdime a čo sa z nich naučíme. Nemali by nás zastaviť. Vždy sa ich môžeme snažiť napraviť, či úprimne požiadať o odpustenie, ak niekomu ublížime.

Nedávno som počula krátky príbeh, ktorý si Vám dovolím sprostredkovať. 

Jedna univerzita v Anglicku pozvala Winstona Churchilla, aby pre jej študentov urobil prednášku. Hoci bol už Winston Churchill veľmi starý, patril k najobdivovanejším mužom tých čias, ako politik, štátnik, filozof. Všetci si ho veľmi vážili a obdivovali ho. Na jeho prednášku a inšpirácie sa tešili s obrovským očakávaním. Bola to veľmi vzácna udalosť, lebo Churchill už kvôli veku verejne nevystupoval a málokedy sa ľuďom vyskytla príležitosť vypočuť si myšlienky takéhoto človeka naživo. 

Na prednáške sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí, sála bola nabitá na prasknutie. Winston Churchill sa postavil k mikrofónu a povedal: „Nikdy, nikdy, nikdy  sa nevzdávajte.“ A potom si sadol. To bolo všetko, koniec prednášky. Ľudia boli najprv zmätení, ale potom pochopili, že to bolo v živote Winstona Churchilla najdôležitejšie.

..................

..................

..................

Niekde som čítala príslovie: "Nemôžeš zabrániť vtákovi,aby si sadol na tvoju hlavu, môžeš mu však zabrániť, aby si tam začal stavať hniezdo". Krásne ilustruje ďalší prejav emočnej inteligencie - ovládanie emócií a myšlienok. Ale ľahšie povedať, ako realizovať, pravda?

Emócie sa totiž, v daný moment keď sa objavia, ovládajú veľmi ťažko. Sadnú na nás z ničoho-nič, tak ako ten vyššie spomenutý vták, ktorý nám môže pristať na našej hlave :)

Ako teda zabránime emóciám, aby si nás zotročili a stiahli do emočných búrok, z ktorých vzíde všetko možné, len nie zdravé rozhodnutia a dohody?
Dokážeme to tým, že emócie, ktoré prežívame odzrkadlíme v našich myšlienkach. Akonáhle zapojíme naše šedé mozgové bunky a začneme premýšľať, upokojíme sa, získame odstup a dokážeme sa lepšie sústrediť na podstatu problému.

Zastavme sa a položme si otázky ako napr.: Prečo sa cítim práve takto? Čo sa stalo, čo je za tým? Čo mi chce moje telo/podvedomie povedať? Čím to je, že som na neho/ňu taký nahnevaný? Čo sa deje? ...

Možno to chvíľu potrvá, ale ak vydržíme a budeme vedome hľadať poctivé a pravdivé odpovede, znova získame pocit kontroly, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme boli so svojimi rozhodnutiami spokojní.

..................

..................

.............

Často sa na našich podujatiach stretávame s otázkou, aké vlastnosti, správanie a postoje má emočne inteligentný líder. V tomto krátkom článku sme niekoľko z nich zhrnuli:

Emočne inteligentné líderstvo vyžaduje od lídra veľa práce a je to dlhá cesta, ktorá nikdy nekončí. Predpokladá skutočne dobré poznanie a prijatie samého seba a svojich pocitov - pozitívnych aj negatívnych. Emočne vyspelý líder s tým počíta a vie, že až keď sa na túto cestu vydá, môže tu byť pre druhých naplno. Svojou integritou a dodržiavaním sľubov formuje a udržiava pracovisko, na ktorom sa ľudia neboja zdieľať svoje pocity a názory. Je taktný, prejavuje záujem o “svojich” ľudí, všíma si aj neverbálne správanie a vie čítať medzi riadkami. Vníma svojich kolegov ako ľudí, nielen ako zamestnancov.


Emočne inteligentný líder vie, že vplyvu predchádza dôvera a preto ju cielene na pracovisku podporuje a buduje. Dokáže pochopiť ľudské chyby a zlyhania, ale vie aj pevne nastaviť hranice, jasne komunikovať následky za ich prekročenie a vyvodiť následky ak sa tak stane. Prijíma zodpovednosť za svoje rozhodnutia, aj tie nepopulárne. Je optimistický a aj keď má zlý deň, svoje negatívne emócie, na druhých neprenáša.


Moja individuálna skúsenosť z práce s klientmi ukazuje, že emocionálne vyspelých lídrov Slovensko určite má a nie je ich málo. Stále je tu však obrovský priestor na rozvoj emočnej inteligencie a jej líderských kompetencií. Stretla som sa aj s tým, že sa kvality emočnej inteligencie pokladali na pracovisku za slabosť a nevýhodu. Takýchto prípadov je, našťastie, pomenej.


Všetko sa vyvíja od nastavenej firemnej kultúry. Ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí. Aké sú hodnoty súčasťou hodnotového rebríčka ľudí, ktorí spoločnosť riadia, také sú aj vzťahy. Inak povedané, lídri s rozvinutou emočnou inteligenciou formujú súdržnú a pozitívnu atmosféru, lebo vedia, že ak sa ľudia na pracovisku cítia oceňovaní a bezpečne, je veľká pravdepodobnosť, že dajú zo seba to najlepšie, nebudú si hľadať inú prácu a to sa prejaví aj do zvýšenej prosperite organizácii ako takej.

...........

...........

"Pred konaním popremýšľam" je jedna z najlepších stratégií efektívnej komunikácie, ktorá bráni zbrklým reakciám. Je to ale ľahšie povedať, ako urobiť. Koľko krát sa Vám stalo, že ste si doma vyčítali niečo, čo ste mali povedať, alebo urobiť a nepovedali, či neurobili ste, alebo naopak? A neskôr, keď sa už bolo po všetkom, Vás samozrejme napadlo milión lepších riešení alebo slov?

Tak ak sa dá, vypýtajme si prestávku, či odložme riešenie na neskôr. Možno stačí povedať: „ďakujem za informáciu, premyslím si to“, alebo „môžeme si dať 5 min. prestávku?“, či "môžem Vám zavolať o pol hodinku?...

"Zahryznutie si do jazyka" a počítanie od 1 do 10 kým odpovieme, sa tu tiež javí ako užitočná prax. Prestávka bráni unáhleným rozhodnutiam či vyjadreniam, vtedy, keď nám emócie bránia vidieť veci jasne a v širších súvislostiach.

A keď sa vyššie uvedené aplikovať nedá a musíme sa rozhodnúť "tu a teraz", tak si treba povedať, že sme sa v tej situácii rozhodli najlepšie ako sme mohli a vedeli, poučiť sa do budúcnosti a nevyčítať si to.

.............

.............

????Základným prejavom našej emočnej inteligencie (EQ) je, že poznáme svoje pocity, vieme, čo znamenajú a rozumieme ako naša nálada ovplyvňuje naše premýšľanie a rozhodovanie. Ale nielen to. Vnímame, ako naše správanie pôsobí na druhých a dokážeme byť empatickí. Chápeme, že za správaním druhých sa môžu skrývať motívy, ktoré nepoznáme. ????
Otázky na premýšľanie:
????????????????????????????????????????
✅Ako sa cítim?
✅Čo skutočne prežívam?
✅Aký je môj najsilnejší pocit?
✅Aké pocity vo mne táto udalosť/správanie vyvoláva?
Pravdivé odpovede na tieto otázky nám pomôžu zistiť:
✅Na čo ma chce tento pocit upozorniť,
✅Čo to pre mňa znamená,
✅Na čo si mám dávať pozor,
✅Čo si mám všímať,
✅Čo mám urobiť, ako sa mám rozhodnúť, aké opatrenie prijať.
.............

.............

.............

.............

..............

Stres mohol v našich životoch za veľa nepríjemností. Obviňovali sme ho za to, keď sa nám nedarilo, keď sme sa pohádali s našimi blízkymi, keď sme nestíhali plniť naše úlohy. Stres nás privádzal do neistoty, nepohody, strácali sme kvôli nemu pôdu pod nohami a kontrolu nad našim životmi. Silou - mocou sme sa mu snažili ubrániť, zničiť ho a zabudnúť naň. A pri tomto boji sme sa chtiac-nechtiac dostávali do ešte väčšieho stresu (tlaku) a tak nám toto nekonečné zápolenie prinášalo stále viac a viac starostí, problémov a zdravotných komplikácií.

Ako sme sa z tohto začarovaného kruhu dostali?

 • Prestali sme so stresom urputne bojovať.
 • Prišli sme na to, že naše telo sa pod tlakom automaticky pripravuje na boj a pomáha nám tak pripraviť sa, najlepšie ako vieme, podať vysoký výkon či zvládnuť náročnú výzvu.
 • Pochopili sme, že ten pocit tlaku, ktorý sa stáva neznesiteľným je upozornenie, ktoré nám vysiela naše telo a duša, že málo oddychujeme a relaxujeme a že náročné a výkonové obdobie trvá príliš dlho.
 • Každý deň sme si začali vyhradzovať čas (minimálne 30 min.) len pre seba.
 • Okrem pracovných úloh sme si začali do svojich denných plánov písať aj aktivity, ktoré máme radi a realizovať ich.
 • Začali sme dopredu plánovať udalosti, na ktoré sa môžeme tešiť.
 • Naučili sme sa lepšie komunikovať, riešiť konflikty a hovoriť "nie".
 • Začali sme sa k sebe správať tak, ako k svojmu najlepšiemu priateľovi - s láskou, porozumením a súcitom.
 • Častejšie sme sa začali pýtali samých seba, či sú záležitosti, ktorým každodenne venujeme najviac času naozaj to, na čom nám najviac záleží a čoho si najviac v živote ceníme. A ak bolo odpoveďou "nie", postarali sme sa o nápravu.
 • Začali sme byť všímaví k darom, ktorých sa nám každodenne dostáva a ktorým sme dovtedy nevenovali pozornosť (často sú to maličkosti).
 • Za tieto maličkosti sme začali byť každodenne vďační.

Škoda len, že sme nemali niekoho z budúcnosti, kto by nám to, aké je to jednoduché, povedal aj skôr. Ušetrili by sme si veľa starostí, času a energie.

..............

Umenie lieči dušu. Zastavte sa...

..............

..............

Nový pohľad na stres

( Našu odolnosť určuje to, akým spôsobom interpretujeme ťažkosti, ktorým čelíme.)

Najnovšie výskumy ukazujú, že nie je až tak dôležité, koľko stresu vo svojich životoch máme,

ale akým spôsobom sa na stres pozeráme. Pozrite si inšpiratívnu prednášku Kelly McGonigal. (15 min., so slovenskými titulkami)


..............

Na prečítanie článku kliknite na obrázok

                                               Na prečítanie článku kliknite na obrázok

↑↑↑Pozrite si video: Ako sa vysporiadať s odkladaním práce na neskôr (prokrastinácia)↑↑↑

↑↑↑Ako sa vysporiadať s vyrušovaním pri práci z domu↑↑↑

Pár tipov ako bojovať s odkladaním práce na neskôr(prokrastinácia)

Vedeli ste?facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.