Obchodné podmienky na predaj digitálneho plnenia

Obchodné podmienky na predaj digitálneho plnenia v pdf formáte 

Obchodné podmienky

internetového obchodu  na predaj digitálneho plnenia prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.bpm-educat.com 

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s uzatvorením zmluvy s digitálnym plnením medzi obchodníkom a objednávateľom, predmetom ktorej je dodanie digitálneho plnenia prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke www.bpm-educat.com (ďalej len "internetový obchod").  

 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok (ďalej len "zmluva"). V prípade, že obchodník a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

 • 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov

a s inými relevantnými právnymi predpismi. 

 1. Právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov, pričom právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom spotrebiteľom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

 2. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. 

 3. Obchodník neprijal žiadny osobitý kódex správania. 

 4. Objednávateľ vyplnením a odoslaním prihlášky,  odoslaním objednávky/vytvorením užívateľského účtu potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

 2. Obchodníkom je vlastník internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke  www.bpm-educat.com :

Obchodné meno: BPM Slovakia, s.r.o.               

reg.:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 29249/B

Sídlo/miesto podnikania: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto                                                                 

IČO: 35 861 886                                                                  

DIČ: 2021732262                 

IČ DPH: SK2021732262              

email: bpm@bpm-educat.com

tel. č: 0905172880                       

 1. Objednávateľom je osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s obchodníkom, predmetom ktorej je dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby podľa dohodnutých podmienok, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.  

 3. Podnikateľom je 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 1. Digitálnym plnením je digitálny obsah a digitálna služby.

 2. Digitálnym obsahom sú údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme. Na účely týchto obchodných podmienok sa za digitálny obsah považuje všetok obsah v digitálnej forme ponúkaný obchodníkom prostredníctvom tohto internetového obchodu. 

 3. Digitálnou službou je služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívatelia služby. Na účely týchto obchodných podmienok sa za digitálnu službu považuje videoškolenie, videokurz, videokonferencia a ebook. 

 4. Zmluvou s digitálnym plnením je každá zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie, a objednávateľ platí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu, vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty, alebo poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje, a to aj vtedy, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií objednávateľa.

 5. Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese www.bpm-educat.com, prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť zmluvu.

 6. Orgánom dozoru je: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Prievozská 32, 

P.O.Box 5

820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170

 

Článok III

Charakteristika digitálneho plnenia

 1. videoškolenie/videokurz/videoseminár/videokonferencia/ebook.

 

Článok IV

Užívateľský účet

 1. Objednávateľ si môže registráciou na webovej stránke vytvoriť užívateľský účet, prostredníctvom ktorého uskutočňuje a sleduje aktuálny stav objednávok, eviduje údaje o objednávkach, pristupuje k zakúpenému digitálnemu obsahu, príp. komunikuje s obchodníkom. 

 2. Vytvorenie užívateľského účtu je bezplatné. 

 3. Objednávateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom obchodníkom. Objednávateľ je povinný údaje v užívateľskom účte aktualizovať pri ich zmene.

 4. Prístup do užívateľského účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Objednávateľ je povinný prihlasovacie údaje chrániť, tak aby zamedzil prístup tretím osobám do jeho užívateľského účtu. Objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť užívateľský účet tretím osobám.

 5. Objednávateľ môže užívateľský účet kedykoľvek vymazať. Pre tento prípad však berie na vedomie, že nebude mať už viac prístup k zakúpenému digitálnemu plneniu, ktorý si mohol prehliadať cez svoj užívateľský účet a všetok obsah, ktorý mal v užívateľskom účte bude vymazaný. Preto obchodník odporúča pred vymazaním si zálohovať všetok obsah. 

 6. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet v prípade, že objednávateľ porušil tieto obchodné podmienky alebo došlo k zániku zmluvy podľa týchto obchodných podmienok. 

 

Článok V

 1. Na stránkach internetového obchodu obchodník zverejňuje ponuku digitálneho plnenia, ktoré si môže objednávateľ objednať. Objednávateľ si môže ponúkané digitálne plnenie objednať prostredníctvom internetového obchodu. 

 2. Za účelom nákupu digitálneho plnenia objednávateľ postupuje tak, že sa zaregistruje na stránke internetového obchodu obchodníka www.bpm-educat.com v sekcii “Videoškolenia”. Pri registrácii zadá svoju emailovú adresu a heslo a vyjadrí súhlas so znením všeobecných obchodných podmienok ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov. Pri odosielaní objednávky/prihlášky postupuje tak, že vybrané digitálne plnenie umiestni do košíka kliknutím na „Objednávka videoseminára“ po čom sa dostane na podstránku “Objednávka” kde vyplní fakturačné a dodacie údaje a objednávku záväzne potvrdí a odošle kliknutím na “Potvrdiť objednávku”.

 3. Takto uskutočnená objednávka je záväzná. 

 4. Po prijatí záväznej objednávky/prihlášky obchodník potvrdí uzatvorenie zmluvy elektronickou poštou na email zadaný v objednávke/prihláške, ktorého prílohou sú obchodné podmienky, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte pdf. Doručením potvrdenia sa považuje zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo v zákone.

 5. Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti obchodníka a objednávateľa, najmä s využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod. pri uzatvorení zmluvy. Náklady za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením zmluvy, si objednávateľ platí sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby. 

 

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán. 

 2. Obchodník je povinný najmä:

 1. poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a iných relevantných právnych predpisov,

 2. dodať objednávateľovi objednané digitálne plnenie riadne a včas,

 3. dodať objednávateľovi všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie digitálneho plnenia v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 

 1. Obchodník má právo na zaplatenie ceny riadne a včas. 

 2. Objednávateľ  je povinný najmä zaplatiť obchodníkovu dohodnutú cenu v lehote splatnosti a dodržiavať podmienky používania digitálneho obsahu podľa týchto obchodných podmienok.

 3. Objednávateľ má právo na dodanie digitálneho plnenia obchodníkom riadne a včas. 

 

Článok VII

Cena a platobné podmienky

 1. Predajné ceny jednotlivých digitálnych plnení sú na stránkach internetového obchodu aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške nakoľko obchodník je jej platcom a všetkých ostatných daní.  Ceny sú platné po dobu zverejnenia na internetovom obchode.

 2. Ceny nie sú prispôsobované objednávateľovi na základe automatizovaného rozhodovania. 

 3. Cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky, pri čom pozostáva z predajnej ceny všetkých vybraných produktov vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú musí objednávateľ zaplatiť pre získanie digitálneho plnenia. 

 4. Pokiaľ obchodník poskytuje zľavu na produkt, uvedie aj predchádzajúcu cenu digitálneho plnenia. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu rôzne druhy zliav, napr. zľavu za registráciu, zľavu za opakovaný nákup alebo zľavu na základe zľavového kupónu. Prípadné zľavy poskytované obchodníkom nie je možné kombinovať.

 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v  zmluve v lehote splatnosti. Meniť ju možno len na základe dohody zmluvných strán.

 6. Objednávateľ môže cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

PLATBA VOPRED BANKOVÝM PREVODOM

Objednávateľ zaplatí cenu bankovým prevodom podľa údajov uvedených v potvrdení objednávky. 

 1. Dokladom o predaji vrátane ceny digitálneho plnenia je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná objednávateľovi emailom po zaplatení, pričom zároveň slúži ako záručný list. 

 2. Pokiaľ je objednávateľ podnikateľom, má v prípade jeho omeškania s akoukoľvek platbou alebo jej časti, obchodník právo od objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od obdržania výzvy k zaplateniu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodník dodá objednávateľovi digitálne plnenie bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny, najneskôr do 24 hodín. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet obchodníka, resp. sprostredkovateľa zabezpečujúceho prijatie platby.   

 2. Obchodník znáša dôkazné bremeno, že dodal digitálne plnenie spotrebiteľovi.

 3. Digitálny obsah sa považuje za dodaný, keď sa digitálny obsah alebo akékoľvek prostriedky vhodné na prístup k nemu alebo jeho stiahnutie sprístupnia alebo sa umožní prístup k nim objednávateľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si objednávateľ na tento účel zvolil. 

 4. Digitálna služba sa považuje za dodanú, keď sa digitálna služba sprístupní objednávateľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si objednávateľ na tento účel zvolil.

 5. Ak obchodník nedodá digitálne plnenie včas, poskytne mu objednávateľ dodatočnú primeranú lehotu na plnenie. Ak obchodník nedodá digitálne plnenie ani v dodatočnej primeranej lehote, môže od zmluvy odstúpiť.

 6. Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa predchádzajúceho ustanovenia, ak

 1. obchodník vyhlási alebo je z okolností zrejmé, že digitálne plnenie nedodá, alebo

 2. zo zmluvy alebo z okolností uzavretia zmluvy vyplýva, že včasné dodanie bolo pre spotrebiteľa dôležité.

 1. Po odstúpení od zmluvy podľa ods. 4 a 5 tohto článku obchodník vráti objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal. 

 

Článok IX

Údaje o funkčnosti, kompatibilite a interoperabilite digitálneho plnenia

 1. Digitálne plnenie s ohľadom na jeho účel vyplývajúci z týchto obchodných podmienok a informácií poskytnutých na webovej stránke obchodníka plní funkcie tak, ako sú popísané v týchto obchodných podmienok a na webovej stránke obchodníka. S ohľadom na uvedené, digitálne plnenie plní nasledovné funkcie:

poskytovanie vzdelávania prostredníctvom online seminárov, kurzov a ebookov.

 1. Digitálne plnenie je schopné fungovať s hardvérom a softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny digitálneho plnenia, hardvéru alebo softvéru. Na používanie digitálneho plnenia je potrebný: internetové pripojenie, PC s bežným výkonom a pripojením na internet a na prehliadanie online video kurzov. Ďalej je potrebný  bežný softvér na prehliadanie videí v PC.

 2. Obchodník prijal nasledovné technické ochranné opatrenia: 

Článok X

Zmena digitálneho plnenia

 1. Ak sa má digitálne plnenie dodávať alebo sprístupňovať spotrebiteľovi počas určitej doby, obchodník môže z opodstatnených dôvodov dohodnutých v zmluve zmeniť digitálne plnenie nad rozsah toho, čo je potrebné na zachovanie súladu s požiadavkami podľa reklamačného poriadku, ak

 1. spotrebiteľovi nevzniknú dodatočné náklady,

 2. spotrebiteľ bol o zmene oboznámený jasným a zrozumiteľným spôsobom a

 3. v prípadoch podľa odseku 2 sa spotrebiteľovi v dostatočnom predstihu poskytli na trvanlivom médiu údaje o vlastnostiach a čase vykonania zmeny a o práve odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2 alebo o možnosti ponechať digitálne plnenie bez zmeny podľa odseku 3.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodník je oprávnený meniť digitálne plnenie vtedy, ak si to vyžadujú okolnosti a je to nevyhnutné na zachovanie riadneho chodu digitálneho plnenia, napr. je to nevyhnutné na prispôsobenie digitálneho plnenia novému technickému prostrediu, zvýšenému počtu užívateľov, príp. nastali iné významné prevádzkové dôvody alebo nastali iné významné dôvody, ktoré obchodník nemohol pri uzatvorení zmluvy predpokladať.

 1. Ak zmena digitálneho plnenia negatívne ovplyvňuje prístup spotrebiteľa k digitálnemu plneniu alebo jeho užívanie, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť bez povinnosti poskytnúť obchodníkovi akúkoľvek náhradu, ibaže je negatívny vplyv zanedbateľný. Ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. c) alebo odo dňa zmeny digitálneho plnenia, podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zaniká. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje článok XI týchto obchodných podmienok.

 2. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa odseku 2, ak mu obchodník umožní ponechať si nezmenené digitálne plnenie bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa a neuskutočnenie zmeny nebude viesť k vzniku vady digitálneho plnenia.Článok XI 

Podmienky používania

 1. Digitálne plnenie nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov. 

 2. Objednávateľ je povinný pri používaná digitálneho plnenia postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami a relevantnými právnymi predpismi. 

 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude používať digitálne plnenie spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy obchodníka, ostatných objednávateľov a tretích osôb.

 4. Objednávateľ je oprávnený ukladať a zverejňovať len taký obsah, ktorý neporušuje zákon, zákon neobchádza a nie je v rozpore s dobrými mravmi. Objednávateľ nie je oprávnený ukladať ani zverejňovať taký obsah, ktorý by poškodzoval práva a právom chránené záujmy obchodníka alebo tretích osôb, ako napríklad práva plynúce z duševného vlastníctva.

 5. Objednávateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú obchodníkovi. 

 6. Digitálne plnenie je sprístupňované objednávateľovi prostredníctvom webovej stránky, preto z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu alebo pozastaveniu poskytovania služby, pričom za prerušenie poskytovania služby ani prípadnú stratu dát nenesie obchodník žiadnu zodpovednosť. 

 7. Obchodník má právo pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť objednávateľovi poskytovanie služieb, obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť objednávateľovi prístup do jeho užívateľského účtu, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že užívateľ porušuje tieto obchodné podmienky, porušuje zákon alebo ho obchádza alebo koná v rozpore s dobrými mravmi. V prípade pozastavenia, obmedzenia alebo zrušenia užívateľského účtu a poskytovania služieb, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vymazanie alebo stratu obsahu užívateľa uloženého v jeho užívateľskom účte a objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny, ani jej alikvotnej časti.

 8. Obchodník je oprávnený vymazať obsah, ktorým by objednávateľ porušoval zákon, zákon obchádzal, bol v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzoval obchodníka alebo tretiu osobu. 

 

Článok XII

Recenzie zákazníkov

 1. Obchodník zverejňuje na internetovom obchode a príp. na iných vhodných miestach hodnotenia objednávateľov (recenzie). Všetky recenzie sú overené. Recenzie označené ako overené, overuje obchodník tak, že:

 •   email zadaný pri vkladaní recenzie spáruje s emailom v objednávke. Pokiaľ zadaný email nie je totožný s emailom zadaným v objednávke, recenziu obchodník vymaže.

 

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

Kedy má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je podnikateľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia tohto článku sa na neho nevzťahujú.

 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa  uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, 

 3. Obchodník môže lehotu na odstúpenie od zmluvy predĺžiť. O prípadnom rozhodnutí predĺžiť túto lehotu informuje spotrebiteľa preukázateľným spôsobom.

 4. Ak obchodník poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak informácie obchodník neposkytol ani do 12 mesiacov, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa ods. 2 tohto článku. 

 

Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, pokiaľ je predmetom zmluvy 

 1. dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak 

 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a 

 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

Poučenie o udelení súhlasu 

 1. Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas so začatím poskytovania služby. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 

 2. Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas s dodaním digitálneho plnenia. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 3. Spotrebiteľ môže tento súhlas poskytnúť pri odoslaní objednávky, príp. po nej vhodným spôsobom. 

 

Ako môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Ak má v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zákonom spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, môže ho uplatniť niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. písomne zaslaním oznámenia do sídla obchodníka, 

 2. elektronickou poštou zaslaním oznámenia na [doplniť email],

 3. elektronicky vyplnením formuláru na web stránke obchodníka. 

 1. Použiť pri tom môže vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 2. Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí  spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty. 

 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť len vo vzťahu ku konkrétnemu digitálnemu plneniu, ak ich obchodník poskytol na základe zmluvy viacero.

 4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa ruší aj každá doplnková zmluva, to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na trvaní doplnkovej zmluvy.

 5. Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a spotrebiteľ pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas s jej poskytovaním, spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Táto sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve, príp. na základe trhovej ceny, ak bola v zmluve nadhodnotená. 

 6. Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov za:

 1. poskytnutie služby bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak obchodník neposkytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy alebo o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie,

 2. úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu, nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy alebo obchodník neposkytol potvrdenie o uzatvorení zmluvy.

 

Článok XIV

Povinnosti obchodníka pri odstúpení od zmluvy

 1. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou, príp. jej časť ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. 

 2. Obchodník vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodli inak. 


Článok XV

Odstúpenie od zmluvy obchodníkom

 1. Obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať objednávateľovi digitálne plnenie riadne a včas, najmä z technických dôvodov. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

 

Článok XVV

Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi obchodníkom a objednávateľom v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. 

 3. V prípade vzniku sporu medzi obchodníkom a  spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na bpm@bpm-educat.com alebo poštou na adresu obchodníka.  Pokiaľ obchodník na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov. 

 4. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). 

 5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SKPrávo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. 

 6. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ, pričom týka sa len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. 

 

Článok XVII

Zodpovednosť obchodníka za vady a reklamačné podmienky

 1. Zodpovednosť obchodníka za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého obchodníkom a zverejnenom na internetovej stránke www.bpm-educat.com     

 

Článok XVIII

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Článok XIX

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje objednávateľa spracúva obchodník v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

 2. Podmienky spracúvania osobných údajov obchodníkom sú špecifikované na internetovej stránke https://www.bpm-educat.com/ochrana-osobnych-udajov

 

Článok XX

Autorské práva

 1. Vlastníkom webovej stránky a všetkého obsahu, vrátane všetkých textov, obrázkov, videí, nahrávok a pod. (ďalej len "obsah"), ktorý sa na nej nachádza, je obchodník. Tento obsah je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. 

 2. Objednávateľ môže používať digitálny obsah len na účely podľa týchto obchodných podmienok pre vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie digitálneho plnenia je zakázané.

 3. Každé použitie obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu obchodníka ako autora zakázané.

 4. Obsah vyhotovený objednávateľom v súvislosti s používaním webovej stránky je jeho vlastníctvom. Obchodník nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi ani žiadnej inej tretej osobe. 

 

Článok XXI

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.bpm-educat.com v deň odoslania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 2. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. júla 2024  
facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.