Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy 

 

uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.bpm-educat.com s obchodníkom:

 

Obchodné meno: BPM Slovakia, s.r.o.               

reg.:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 29249/B

Sídlo/miesto podnikania: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto                                                                 

IČO: 35 861 886                                                                  

DIČ: 2021732262                 

IČ DPH: SK2021732262              

email: bpm@bpm-educat.com

tel. č: 0905172880                           

 

1.Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch 

 1. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete službu/ tovar,

 2. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete službu/ tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak bolo na základe jednej objednávky dodávaných viacero služieb/tovarov, 

 3. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru, ak bol dodávaný tovar pozostávajúci z viacerých častí,

 4. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar, ak ide o dodávanie tovaru opakovane počas určitého času. 

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným emailom alebo poštou na adresu: 

Obchodné meno:  BPM Slovakia, s.r.o.                         

Sídlo/miesto podnikania: Mickiewiczova 2,  811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto                                                              

email: bpm@bpm-educat.com         

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné. 

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

2. Kedy nemáte právo odstúpiť od zmluvy

Zákon určuje aj prípady, kedy od zmluvy nemôžete odstúpiť. Na účely nášho zmluvného vzťahu nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy

 1. poskytnutie služby a 

 1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a

 2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

 1. dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak 

 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a 

 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

Z toho vyplýva, že ak sme vám s vašim súhlasom začali poskytovať služby ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a boli ste riadne poučený o tom, poskytnutím súhlasu strácate právo odstúpiť od zmluvy, nemáte už právo odstúpiť od tejto zmluvy ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

 

Z toho vyplýva, že ak sme vám s vašim súhlasom poskytli digitálny obsah ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a boli ste riadne poučený, o tom, že poskytnutím súhlasu strácate právo odstúpiť od zmluvy, nemáte už právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar môžete vrátiť niektorým z nasledovných spôsobov:

 • -tovar si vyzdvihneme u Vás, 

 • - tovar nám zašlete späť na adresu BPM Slovakia, s.r.o.  Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 • - tovar nám odovzdáte osobne na adrese BPM Slovakia, s.r.o.  Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.