Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  na predaj a poskytovanie produktov a služieb prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.bpm-educat.com

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA      

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť:

BPM Slovakia, s.r.o. 

sídlo: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,

IČO: 35861886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK2021732262

zapísaná  Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 29249/B  (ďalej len „Obchodník“) 

e-mailová adresa: bpm@bpm-educat.com

telefón: 0905172880

poskytuje produkty a služby a to formou: poradenstva, školení, seminárov, workshopov, konferencií poskytovaných nedigitálnou a digitálnou formou (prezenčne (offline) a online (ďalej len „Produkty a služby“).

1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti Objednávateľov produktov a  služieb (ďalej len „Objednávateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Obchodník poskytuje produkty. 

1.3 Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

 • 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov, 

 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov. 

a s inými relevantnými právnymi predpismi. 

1.4 Právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov, pričom právne vzťahy medzi Obchodníkom a Objednávateľom spotrebiteľom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a právne vzťahy medzi Obchodníkom a Objednávateľom podnikateľom sa riadia Obchodným zákonníkom.

1.5 Tieto obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku. 

 

1.6 Obchodník neprijal žiadny osobitý kódex správania. 1.7 Objednávateľ vyplnením a odoslaním prihlášky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.

 

1.8 Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad.

Sídlo SOI - ústredný inšpektorát je: 

Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/58272 170

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

2.1.Obchodník je vlastník internetového obchodu www.bpm-educat.com a poskytovateľ vzdelávacích služieb, ktoré poskytuje Objednávateľovi vo forme školení, seminárov, workshopov, konferencií online školení, online konferencií.

 

2.2.Objednávateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Obchodníkom. Objednávateľom je neregistrovaný Objednávateľ, registrovaný Objednávateľ alebo kupujúci.

Neregistrovaný Objednávateľ je Objednávateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, ku ktorému sa nevyžaduje registrácia. Registrovaný Objednávateľ je Objednávateľ, ktorý má prístup k tej časti Portálu, ku ktorej Obchodník vyžaduje registráciu.

2.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.4 Podnikateľom je 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.5 Internetový obchod je internetový portál www.bpm-educat.com 

2.6 Objednávateľ je kupujúci, ktorý prejaví záujem o nákup Produktov a služieb formou vyplnenia a odoslania prihlášky prostredníctvom Portálu.

2.7 Reklamačný poriadok - súhrn pravidiel a podmienok reklamácie vád zo strany Objednávateľa a spôsob vybavenia reklamácie zo strany Obchodníka. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na internetovej stránke:  Reklamačný poriadok (bpm-educat.com)

2.8 Ak je objednávateľom podnikateľ, vzťahy medzi Obchodníkom a Objednávateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

2.9 Ak je Objednávateľ spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Obchodník archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).

2.10 Objednávateľ sa je povinný pred začatím používania služieb – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky alebo vyplnením a odoslaním objednávky na videoškolenie, oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas

2.11 Informácie o cenách služieb, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú v VOP Obchodníka.

2.12 Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na internetovom portáli www.bpm-educat.com Obchodníka a nachádzajú sa v Reklamačnom poriadku.

2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Objednávateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

2.9. Školenia a články uvedené, poskytované alebo predávané prostredníctvom internetového portálu www.bpm-educat.com sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. Obchodník udeľuje súhlas s používaním autorských diel, ktoré sú umiestnené na Portáli poskytnutím licencie. V prípade kúpy produktu je cena licencie zahrnutá v cene Produktu. Ak je na Portáli umiestnený obsah, ktorý bol vytvorený treťou osobou - autorom, tento udeľuje Obchodníkovi bezvýhradný súhlas s použitím tohto produktu. Tretia strana - autor tiež udeľuje Obchodníkovi časovo neobmedzenú a bezodplatnú licenciu na používanie tohto obsahu a s tým spojené majetkové práva, pokiaľ sa Obchodník a autor nedohodnú inak.

2.10. Rozširovanie a zverejňovanie obsah Portálu na iných webových portáloch alebo médiách a vytvorenie rozmnoženín Portálu je možné len so súhlasom Obchodníka.

Obchodník týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Obchodníkom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:

-          prostredníctvom európskej platformy alebo

-          obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup pre spotrebiteľa na nasledovný – ako prvý krok sa Spotrebiteľ obráti na Obchodníka písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Obchodníka neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Obchodníka alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Obchodník.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Obchodník prostredníctvom internetového portálu (www.bpm-educat.com) zabezpečuje predaj týchto produktov a služieb:

- predaj poradenských služieb, školení, seminárov, workshopov.

3.1 Objednávateľ si môže ponúkané produkty a služby objednať na portáli www.bpm-educat.com, keď postupuje nasledovne: 

 • Na stránke kurzu, ktorý je predmetom jeho kúpy, klikne na “Prihlásiť”, čím sa dostane na podstránku “Prihláška na seminár”.

 • Na podstránke “Prihláška na seminár” vyplní elektronický formulár „Prihláška na seminár“. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov.

 • Objednávku záväzne potvrdí a odošle kliknutím na ikonu  „Odoslať prihlášku“. Odoslaním vyplnenej prihlášky Objednávateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2 Po prijatí prihlášky Obchodník Objednávateľovi elektronicky odošle potvrdenie o prijatí prihlášky elektronicky na email, ktorý zadal Objednávateľ v prihláške spolu. Doručením potvrdenia sa považuje zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo v zákone. Prílohami potvrdenia sú: obchodné podmienky, poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy a preddavková faktúra v pdf formáte.

3.3 Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti obchodníka a objednávateľa, najmä s využitím internetového obchodu, elektronickej pošty, telefónu a pod. pri uzatvorení zmluvy. Náklady za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s uzatvorením zmluvy, si objednávateľ platí sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby. 

 

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1 Cena za poskytované produkty a služby Objednávateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na Portáli Obchodníka www.bpm-educat.com

Obchodník je platcom DPH a cena je uvádzaná vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške.  Cena je platná po dobu zverejnenia na internetovom portáli.

4.2 Po prijatí prihlášky Obchodník Objednávateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru a pošle ju elektronickou poštou na elektronickú adresu Objednávateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet Obchodníka, Obchodník zašle Objednávateľovi Faktúru - daňový doklad elektronicky na adresu uvedenú v prihláške.

4.3 Ceny nie sú prispôsobované objednávateľovi na základe automatizovaného rozhodovania. 

4.4 Cena je uvádzaná v  “Prihláške na seminár” tesne pred odoslaním záväznej objednávky vrátane všetkých daní a poplatkov, ktorú musí objednávateľ zaplatiť. 

4.5 Pokiaľ obchodník poskytuje zľavu na produkt, uvedie aj predchádzajúcu cenu produktov alebo služieb. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu rôzne druhy zliav, napr. množstevnú zľavu alebo zľavu za opakovaný nákup. Prípadné zľavy poskytované obchodníkom nie je možné kombinovať.

 

4. 6 Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v  zmluve v lehote splatnosti. Meniť ju možno len na základe dohody zmluvných strán.

 

4.7 Objednávateľ môže cenu zaplatiť platbou vopred bankovým prevodom podľa údajov uvedených v preddavkovej faktúre. 

 

4.8 Dokladom o predaji vrátane ceny za poskytovanú službu alebo produkt  je Faktúra - daňový doklad, ktorá je vystavená a odoslaná Objednávateľovi elektronicky po zaplatení, pričom zároveň slúži ako záručný list. 

 

4.9 Pokiaľ je Objednávateľ podnikateľom, má v prípade jeho omeškania s akoukoľvek platbou alebo jej časti, Obchodník právo od Objednávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od obdržania výzvy k zaplateniu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že služba sa považuje za dodanú, ak sa Objednávateľ zaregistruje vzdelávacieho podujatia vo fyzickom alebo virtuálnom priestore v deň jeho konania. 

 

5.2 Ak Obchodník nedodá službu v dohodnutý termín, navrhne Objednávateľovi náhradný termín.  Ak Objednávateľovi náhradný termín nevyhovuje, môže od zmluvy odstúpiť.

5.3 Po odstúpení od zmluvy Obchodník vráti Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe zmluvy dostal. 6.1 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1  Objednávateľ má právo na dodanie služieb a produktov obchodníkom riadne a včas. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške  pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Obchodníkovi. 

5.3 Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas školení a konferencií riadiť pokynmi Obchodníka.

5.4 Objednávateľ (spotrebiteľ - fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Obchodníkom ako správcom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Objednávateľ poskytol pri vyplnení prihlášky.  

5.6. Objednávateľ potvrdzujem, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Obchodníkom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Obchodníka. Obchodník je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

5.7. Objednávateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Obchodníkom alebo ním určeným sprostredkovateľom, ktorým na účely vedenia účtovnej a mzdovej agendy je:

SALTAR, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 900 25 Chorvátsky Grob, , IČO : 46391134 IČ DPH : SK2023356159 DIČ : 2023356159, Zapísané: ORSR Okr. súd BA 1 Odd. Sro, vložka č.76484/B

5.8 Pri zrušení školenia/konferencie zo strany Obchodníka alebo pri závažnej zmene programu školenia/konferencie má Objednávateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesto, programu a lektora školenia/konferencie.

5.9 Objednávateľ berie na vedomie, že pri používaní Portálu bude rešpektovať a dodržiavať všetky platné právne predpisy a vyvaruje sa akýchkoľvek zásahov do autorských práva a práv duševného vlastníctva. Objednávateľ berie na vedomie, že za porušenie autorských alebo iných práv chránených zákonom môže byť postihnutý podľa platných právnych predpisov.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍKA

6.1 Obchodník je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a iných relevantných právnych predpisov.

6.2 Obchodník je povinný dodať  Objednávateľovi objednané služby a produkty riadne a včas.

 

6.3 Obchodník je povinný dodať objednávateľovi všetky doklady potrebné na riadne užívanie služieb a produktov  v súlade s relevantnými právnymi predpismi. 

 

6.4 Obchodník je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky dostupné organizačné informácie o kurze, školení, workshipe alebo konferencii najneskôr 48 hodín pred dňom konania podujatia elektronicky na adresu Objednávateľa.

6.5 V prípade zrušenia konania školenia/konferencie sa Obchodník zaväzuje vrátiť Objednávateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Objednávateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inom školení/konferencii podľa výberu Objednávateľa.

6.6 Obchodník má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Objednávateľovi či jeho súhlasu.

6.7 V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Obchodníkovi znemožňujú zabezpečiť školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora(ov)/prednášajúceho(ich) podľa uzavretej zmluvy, je Obchodník oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Obchodník povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Objednávateľa alebo telefonickým oznámením.

6.8 Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho školenia/konferencie.

6.9 Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Objednávateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na Portáli Obchodníka (www.bpm-educat.com) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Objednávateľa. Ak Objednávateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. 

6.10 Obchodník má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby – školenia, konferencie z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Objednávateľovi či jeho súhlasu. 

6.11 Obchodník je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a www stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú. 

7.       ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy:

7.1.Ak je Objednávateľom spotrebiteľ, odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa. Ak je Objednávateľom podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom sa ustanovenia tohto článku na neho nevzťahujú.  

7.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby

7.3 Obchodník môže lehotu na odstúpenie od zmluvy predĺžiť. O prípadnom rozhodnutí predĺžiť túto lehotu informuje spotrebiteľa preukázateľným spôsobom. 

7.4 Ak Obchodník poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa keď Obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak informácie Obchodník neposkytol ani do 12 mesiacov, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa ods. 7.2.

7.5 Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, pokiaľ je predmetom zmluvy poskytnutie služby a 

 • došlo k úplnému poskytnutiu služby a

 • poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.

 

Poučenie o udelení súhlasu

 

7.6 Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas so začatím poskytovania služby. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

7.7 Spotrebiteľ môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy poskytnúť obchodníkovi súhlas s dodaním digitálneho plnenia. Poskytnutím tohto súhlasu spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

7.8 Spotrebiteľ môže tento súhlas poskytnúť pri odoslaní objednávky. 

 

Ako môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

 

7.9 Ak má v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zákonom spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, môže ho uplatniť niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. písomne zaslaním oznámenia do sídla obchodníka, 

 2. elektronickou poštou zaslaním oznámenia na adresu: www.bpm-educat.com

 3. elektronicky vyplnením formuláru na web stránke obchodníka. Použiť pri tom môže vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

7.10. Pre včasné odstúpenie od zmluvy, musí  spotrebiteľ odoslať oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty.

 

7.11 Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy prostredníctvom web stránky, obchodník bezodkladne po doručení oznámenia potvrdí jeho doručenie. 

 

7.12 Spotrebiteľ môže odstúpiť len vo vzťahu ku konkrétnemu digitálnemu plneniu, ak ich obchodník poskytol na základe zmluvy viacero.

 

7.13 V prípade odstúpenia od zmluvy sa ruší aj každá doplnková zmluva, to neplatí ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú na trvaní doplnkovej zmluvy.

 

7.14 Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a spotrebiteľ pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas s jej poskytovaním, spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Táto sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve, príp. na základe trhovej ceny, ak bola v zmluve nadhodnotená. 

 

7.15 Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa náhradu nákladov za poskytnutie služby bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak Obchodník neposkytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy alebo o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie,8. POVINNOSTI OBCHODNÍKA PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Povinnosti obchodníka pri odstúpení od zmluvy

 

8.1  Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou, príp. jej časť ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy. 

 

8.2 Obchodník vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodli inak. 

 

8.3 Ak bola cena zaplatená formou darčekového poukazu, môže obchodník vrátiť spotrebiteľovi cenu taktiež formou darčekového poukazu. 

 

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBCHODNÍKOM

 

Obchodník má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať objednávateľovi službu riadne a  včas, najmä z technických dôvodov. O stornovaní objednávky bude Objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s obchodníkom nedohodne inak.

10. RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

Obchodník zverejňuje na internetovom obchode a príp. na iných vhodných miestach hodnotenia objednávateľov (recenzie). Všetky recenzie sú overené. Recenzie označené ako overené, overuje Obchodník tak, že po každom vzdelávacom podujatí odošle elektronicky účastníkom podujatia dotazníky spokojnosti (recenzie), ktoré vyplnené vrátia, alebo ich účastníci fyzicky vyplnia a odovzdajú Obchodníkovi priamo na mieste konania podujatia. 

 

11. DOBA TRVANIA ZMLUVY  

11.1 Zmluva medzi Obchodníkom a Objednávateľom je uzatvorená na dobu určitú,  a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán, vyplývajúcej z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.2 V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

11.3 Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

11.4 Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.

11.5 Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

11.6 Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Objednávateľa na používanie služby.

12.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU                                  

12.1 Objednávateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Obchodníka majú informatívny charakter a že Obchodník nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

12.2 Obchodník zodpovedá za umožnenie prístupu k plateným produktom alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.

12.3 Obchodník nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

12.4 Zodpovednosť Obchodníka voči Objednávateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Obchodníka je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Obchodník nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby.

 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

13.1 Osobné údaje objednávateľa spracúva obchodník v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

 

13.2 Podmienky spracúvania osobných údajov obchodníkom sú špecifikované na internetovej stránke: https://www.bpm-educat.com/ochrana-osobnych-udajov, v sekcii Ochrana osobných údajov. 

              

14. AUTORSKÉ PRÁVA

14.1 Vlastníkom webovej stránky www.bpm-educat.com a všetkého obsahu, vrátane všetkých textov, obrázkov, videí, nahrávok a pod. (ďalej len "obsah"), ktorý sa na nej nachádza, je Obchodník. Tento obsah je chránený na základe zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. 

 

14.2 Objednávateľ môže používať digitálny obsah len na účely podľa týchto obchodných podmienok pre vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie digitálneho plnenia je zakázané.

 

14.3 Každé použitie obsahu, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu obchodníka ako autora zakázané.

 

14.4 Obsah vyhotovený Objednávateľom v súvislosti s používaním webovej stránky je jeho vlastníctvom. Obchodník nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť voči Objednávateľovi ani žiadnej inej tretej osobe. 

  15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                        

15.1 Právne vzťahy medzi Obchodníkom a Objednávateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

15.2 Tieto VOP platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.bpm-educat.com v deň odoslania prihlášky/objednávky a strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

15.3 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Obchodníka www.bpm-educat.com a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Obchodníka.

15.4 Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

15.5 Obchodník si vyhradzuje právo obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pokiaľ si to vyžaduje zmena platnej legislatívy alebo obchodnej politiky.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024

 

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy (v pdf formáte) si stiahnete kliknutím TU

Reklamačný poriadok (v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Reklamačný protokol (formulár v pdf formáte) si stiahnite kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov (kliknite TU)

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.