Arteterapia (terapia umením)

Rozvoj líderských zručností zážitkovými umeleckými procesmi

 

Pozývame Vás na zážitkový a tvorivý kurz, na ktorom preskúmate vlastnú motiváciu a  a vytvoríte si plán, ako s ňou vedome pracovať tak, aby Vám pomohla prekonávať ťažkosti a problémy vo Vašom živote a zároveň rozvíjať Vaše záujmy a dosahovať vysnívané ciele a úspechy. Ak pochopíme vlastnú motiváciu, jej vývoj, možnosti, ale aj vnútorné a vonkajšie prekážky jej zlepšenia, dokážeme pozitívne meniť svoj život.  

Cieľ programu:

 • Umeleckým vyjadrením k zlepšeniu fyzickej, duševnej a emocionálnej pohody účastníkov.

 • Získať prístup ku vnútornému poznaniu, ku ktorému nás konvenčné spôsoby osobnostného rozvoja a vzdelávania nedokážu priviesť.

 Obsah:

1. Charakteristika motivácie

2. Dá sa úroveň motivácie merať?

3. Vplyv motivácie na osobnosť, emócie, poznanie a medziľudské vzťahy.

4. Čo stojí v ceste našej motivácie.

5. Spôsoby zlepšenia úrovne motivácie.

6. Vypracovanie vlastného motivačného plánu.

 

Čo je arteterapia:

Niekedy je pre nás ťažké vyjadriť slovami to, ako sa cítime, čo nás trápi, čo by sme chceli dosiahnuť. Alebo sa cítime zakliesnení a paralyzovaní v kruhu jednotvárnosti a frustrácie, nedokážeme sa sústrediť. Nevieme presne rozpoznať a pomenovať príčiny, len cítime, že sa niečo "deje", že niečo "nie je v poriadku".

Človek nemusí byť umelcom, ani vedieť maľovať či kresliť, aby z arteterpie benefitoval. Umelecká tvorba nám pomáha ukázať svoju spontánnosť a bez obáv vyjadriť naše potreby. Pochopiť samých seba bez hodnotenia, lebo pre arteterapiu nie je dôležitý výsledný produkt, ale proces tvorby a zážitok z neho. Arteterapia nám umožňuje hovoriť takým jazykom, ako to slová nedokážu. Výtvarné umenie prepája naše vnútro - myšlienky, emócie, vnemy, skúsenosti s vonkajšou realitou.  V našich dielach, kúsok po kúsku vytvárame a skladáme nové “ja”, a posúvame hranice svojho poznania a možností.

Kreatívne využitie umeleckých prostriedkov - maľovanie, kreslenie, tvorba koláží, modelovanie, fotografovanie, digitálna tvorba... sa používa na rôzne ciele. V súčasnosti je to predovšetkým pri zvládaní stresu, záťaže, relaxácii, zvyšovaní sebauvedomenia, sebapoznania, rozvoj motivácie, zlepšovaní komunikácie, podpore kreativity, emočnej inteligencie, riešení konfliktov, zlepšovania spolupráce a porozumenia medzi ľuďmi.

Arteterpia podporuje:

 • sebarozvoj, vhľad, transformáciu

 • reguluje negatívne pocity a správanie

 • znižuje stres

 • napomáha celkovej relaxácii organizmu

 • autenticitu

 • všímavosť

 • riešenie konfliktov

 • identifikáciu miesta hlbokého poznania v nás, od ktorého sa môžeme odraziť.

Arteterapia posilňuje tímovú spoluprácu, prináša možnosť lepšie spoznania jednotlivých členov tímu, budovanie energie medzi nimi bez ohľadu na ich formálne postavenie a zodpovednosť. Táto pozitívna väzba potom dlhodobo ovplyvňuje a vytvára pohodu na pracovisku čím prináša prosperitu a úspech celej organizácie.  

Máte záujem dozvedieť sa viac? Kontaktujte nás na čísle: 0905172880 alebo bpm@bpm-educat.com 

Development of leadership skills through experiential artistic processes

We invite you to an experiential and creative course where you will explore your own motivation and create a plan on how to consciously work with it to help you overcome difficulties and problems in your life while developing your interests and achieving your dream goals and achievements. 

If we understand our own motivation, its development, possibilities, but also the internal and external obstacles to its improvement, we can positively change our lives.   

Objective of the programme: 

 • An artistic expression to improve the physical, mental and emotional well-being of participants. 

 • To gain access to inner knowledge to which conventional ways of personal development and education cannot lead us. 

Content: 

1. Characteristics of motivation 

2. Can the level of motivation be measured? 

3. The influence of motivation on personality, emotions, cognition and interpersonal relationships. 

4. What stands in the way of our motivation. 

5. Ways to improve the level of motivation. 

6. Drawing up your own motivational plan. 

What is Art Therapy: 

Sometimes it is difficult for us to express in words how we feel, what worries us, what we would like to achieve. Or we feel wedged and paralyzed in a circle of monotony and frustration, unable to concentrate. 

We do not know exactly how to recognize and name the causes, we just feel that something is "happening", that something "is wrong". One does not have to be an artist or know how to paint or draw to benefit from art therapy. Artistic creation helps us to show our spontaneity and express our needs without fear. To understand oneself without evaluation, because for art therapy it is not the final product that is important, but the process of creation and the experience of it. 

Art therapy allows us to speak in a language that words cannot. Fine art connects our insides - thoughts, emotions, sensations, experiences with external reality.  In our works, little by little, we create and compose a new "I", pushing the limits of our knowledge and possibilities. 

Creative use of artistic means - painting, drawing, creating collages, modeling, photography, digital creation... is used for various purposes. Nowadays, it is primarily in managing stress, stress, relaxation, increasing self-awareness, self-knowledge, developing motivation, improving communication, promoting creativity, emotional intelligence, resolving conflicts, improving cooperation and understanding between people. Art therapy supports: self-development, insight, transformation, regulates negative feelings and behaviors, reduces stress, helps relaxation of the body, Authenticity, Mindfulness, conflict resolution, identification of a place of deep knowledge within us from which we can bounce back. 

Art therapy strengthens teamwork, brings the opportunity to get to know individual team members better, and builds energy between them regardless of their formal status and responsibility. This positive bond then influences and creates well-being in the workplace in the long term, bringing prosperity and success to the entire organization.  

Interested in learning more? Contact us at: 0905172880 or bpm@bpm-educat.comfacebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.