Detail semináru / školenia

Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny

Názov seminára Lektor Účastnícky poplatok next
Videokurz Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny JUDr. Juraj Kotrusz 96,00 Eur
(s DPH)
next
Ukážka:
Podrobné informácie o videoškolení

Vítame Vás na videokurze Nadbytočnosť zamestnancov a organizačné zmeny, ktorý je pripravený pre manažérov,  pracovníkov HR, personalistov, právnikov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a rozšírenie svojich znalostí, vedomostí a praktických skúseností v oblasti pracovného práva.

Videokurz ponúka zamestnávateľom praktický pohľad na to, ako riešiť situácie, keď sa zamestnanec stáva pre spoločnosť nadbytočný. Dozviete sa aké možnosti ochrany na strane zamestnanca aj zamestnávateľa existujú, ako v takomto prípade postupovať a dodržať všetky zákonné podmienky, keďže zamestnávateľ je v tomto procese tou aktívnou stranou, ktorá dané úkony robiť musí.

Prihlásením sa na kurz získate prezentáciu a videoškolenie, ktoré si môžete pozrieť  kedykoľvek a ľubovoľný počet krát počas nasledujúcich 14  kalendárnych dní od doručenia notifikačného emailu.

Pre viacerých záujemcov z jednej spoločnosti ponúkame individuálne zľavy.

Videoškolenie sa skladá z troch častí:

1. časť (1 hod. 27 min.)

- Spôsob skončenia pracovného pomeru

- Organizačná štruktúra zamestnávateľa

- Rozhodnutie o organizačnej zmene

- Nadbytočnosť zamestnanca

2. časť (1 hod. 18 min.)

- Dohoda o skončení pracovného pomeru

- Odstupné

- Zákaz výpovede

- Prerokovanie výpovede

- Ochrana členov odborovej organizácie

- Výpoveď

3. časť (40 min.)

- Výpovedná doba

- Odstupné

- Neplatnosť výpovede

 

Lektor: 

 

JUDr. Juraj Kotrusz:  pôsobí ako advokát v Nitre a partner v advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o. V rámci právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende a zastupovaniu v súdnom konaní. Popri advokátskej praxi prednáša a lektoruje odborné podujatia - školenia, workshopy a konferencie v rôznych oblastiach obchodného a občianskeho práva a anglickej právnej terminológie. Od prijatia legislatívneho znenia nových civilných procesných kódexov sa intenzívne zaoberá analýzou a prednáškam z oblasti Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a ich porovnaniu s doterajšou právnou úpravou a praktickými otázkami ich budúcej aplikácie.

   

 Čo sa na seminári najviac páčilo (z Vašich dotazníkov):

" pripravenosť školiteľa, jeho odboná úroveň, vrátane poskytnutého materiálu, ktorý bude výbornou pomôckou pre ďalšiu prax. Bola som milo pripravená školením ako takým, ako aj organizáciou - obe časti považujem za nadštandardné"

"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako teoreticky, personál, priestory"

"osobitne by som vyzdviholkvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"

"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"

"logické členenie prezentácie"

"aktuálnosť, lektor"

"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"

"lektor a vysoká odbornosť"

 

V prípade Vášho záujmu o videokurz sa zaregistrujte v sekcii "Videoškolenia" na tejto webovej stránke zadaním Vašej emailovej adresy a hesla (kliknutím TU).  Po zaregistrovaní sa,  znova sa prihláste do systému zadaním Vašej emailovej adresy a hesla a vyplňte a odošlite objednávku daného video (audio) školenia. Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie - objednávky, spolu s faktúrou na úhradu školenia.

Po uhradení poplatku a jeho pripísaní na náš účet Vám zašleme notifikačný e-mail, prostredníctvom ktorého Vám bude sprístupnené videoškolenie, ktoré si môžete pozrieť  kedykoľvek a ľubovoľný počet krát počas nasledujúcich 14 dní od doručenia notifikačného emailu.

Na bezchybné sprístupnenie a sledovanie videoškolenia je nevyhnutné mať k dispozícii dobré internetové pripojenie (najlepšie neobmedzený prístup) a počítač s operačným systémom Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a pokročilý internetový prehliadač.

Informácie, ktoré sú uvdenené vo videoškolenia majú nezáväzný, informatívny charakter. BPM Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za prípadnú škodu užívateľovi v prípade, ak postupuje podľa týchto informácií.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o videoškolenie:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Informácie, ktoré sú uvedenené a odznejú vo videoškolení majú nezáväzný a informatívny charakter. BPM Slovakia, s.r.o. nezodpovedá za prípadnú škodu užívateľovi v prípade, ak postupuje podľa týchto informácií.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Reklamačný poriadok v plnom znení: TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.