Detail semináru / školenia

MODULOVÝ (hybridný) KURZ Staňte sa skvelým komunikátorom

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
01.04.2024 - 31.12.2024 MODULOVÝ (hybridný) KURZ Staňte sa skvelým komunikátorom Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE, Bratislava 480,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 01.04.2024 10:00 - 31.12.2024 14:00
Miesto konania

Naživo ONLINE

Bratislava (miesto presníme v dostatočnom časovom predstihu)

Lektor Ing. Ľubica KaretkováForma vzdelávania: Hybridná

CENA MODULU:

480,00 euro (s DPH)

Komunikácia je alfa a omega medziľudských vzťahov. V dobrej komunikácii sú si obe strany rovné a ide im o spoločný cieľ - porozumenie. Dobre komunikovať znamená počúvať, venovať druhej strane plnú pozornosť, klásť tie správne otázky, riešiť konflikty, viesť ľudí a inšpirovať ich. Sme sociálne bytosti, naša práca i celá existencia je postavená na vzťahoch a spolupráci a ich základom je dobrá komunikácia.

Absolvent kurzu:

 • spozná kľúčové princípy efektívnej komunikácie, identifikuje a odstráni vlastné  komunikačné chyby a bariéry, 
 • osvojí si zručnosť odosielať a komunikovať presvedčivé a transparentné správy, klásť premyslené otázky, aktívne počúvať a vybrať si správny spôsob a médium (osobný rozhovor, videokonferenciu, telefonický hovor alebo e-mail) pre svoju komunikáciu, čím si zvýši  svoje sebauvedomenie, posilní sebadôveru a upevní pracovné vzťahy,

 • dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi, podávať účinnú spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty v tíme,
 • vie, ako postupovať, aby konflikt nepoškodil ani jednu stranu konfliktu, aký postoj v náročných komunikačných situáciách zaujať a tým zvýšiť svoju schopnosť konflikt zvládnuť,
 • sa dokáže postaviť za seba, vyjednať lepšie podmienky, ale aj dosahovať dohody s druhými (konsenzus a kompromis),
 • získa účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií,
 • naučí sa pútavo a presvedčivo vystupovať na verejnosti a prezentovať, vytvoriť pútavú prezentáciu,
 • precvičí a osvojí si účinné spôsoby ako zvládnuť stres a pracovať s trémou.  

Forma vzdelávania: Hybridná

Kurz je určený každému, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti -  zamestnancovi na rôznom stupni riadenia alebo uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si hľadá prácu. Ďalej je vhodný pre vedúcich pracovníkov, lídrov, manažérov, ktorí riadia ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Kurz je tiež vhodný pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Kurz sa skladá zo 4 častí, z ktorých 3 absolvujete naživo online a 1 prezenčnou formou a to nasledovne:

1. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Termíny: 18. 6. 2024,  19. 9. 202411. 11. 2024

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Čo je asertivita a aké typy správania poznáme, rozdiel medzi asertívnym a agresívnym správaním, naše asertívne práva a povinnosti
 • Charakteristika asertívneho komunikačného štýlu, výhody asertívnej komunikácie, účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie komunikačných zručností
 • Asertívna komunikácia na pracovisku a jej podpora
 • Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností
 • Manipulácia a ako sa jej účinne brániť

2. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty

Termíny: 25. 4. 20246. 6. 202419. 7. 20249. 10. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Konflikty, základné princípy, postoje a správanie v konfliktoch,
 • Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši,
 • Fázy konfliktu
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Kľúčové zručnosti efektívnej komunikácie pri riešení ťažkých situácií - empatia, počúvanie, asertivita, rešpekt a ako ich využiť v praxi

3. Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii)

Termíny: 15. 4. 202417. 9. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Kľúčové pravidlá efektívnej komunikácie
 • Verbálna a neverbálna komunikácia - charakteristika a dôležitosť súladu
 • Komunikačné chyby, ktoré najčastejšie robíme a spôsoby ako sa im vyhnúť
 • Princíp aktívneho počúvania
 • Účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií

4. Prezentačné zručnosti - ako predniesť nezabudnuteľnú reč

Termíny: 19. 4. 20243. 6. 2024, ...

Miesto konania: Bratislava (miesto konania upresníme v dostatočnom časovom predstihu)

Trvanie: od 10:00 hod. - 16:00 hod.

 • Práca s vlastným telom  (ako sa upokojiť, ako pracovať s trémou, ako sa ukotviť, ako gestikulovať, kam sa dívať, ako artikulovať, ako sa obliecť...)
 • Obsah prejavu – štruktúra prejavu (ako ho vystaviť),
 • Forma prejavu – ako si pripraviť pútavú prezentáciu – pomôcky, prezentácie, forma písma, obrázky, videá, grafy ....
 • Celkový súlad (obsahu a formy) a dojem - cvičenie verbálnej pohotovosti
 • Zvládanie nečakaných situácií - námietok, prerušení...

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Online kurz je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme najneskôr 48 hodín pred začatím každého podujatia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený každému, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti -  zamestnancovi na rôznom stupni riadenia alebo uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si hľadá prácu. Ďalej je vhodný pre vedúcich pracovníkov, lídrov, manažérov, ktorí riadia ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Kurz je tiež vhodný pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Online kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

 

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

V prípade Vášho záujmu o  účasť na online kurze vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke (zelená kolónka "PRIHLÁSIŤ" vpravo, v hornej časti stránky). Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie a zálohovú faktúru na úhradu účastníckeho poplatku. Po úhrade účastníckeho poplatku si spolu upresníme termíny jednotlivých stretnutí podľa Vášho výberu.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu termínu kurzu.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.