Detail semináru / školenia

Rozvoj emočnej inteligencie alebo ako rozumieť reči emócií (čo sa nám emócie snažia povedať)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
Podľa záujmu Rozvoj emočnej inteligencie alebo ako rozumieť reči emócií (čo sa nám emócie snažia povedať) Ing. Ľubica Karetková Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára Podľa záujmu
Miesto konania

Bratislava (miesto upresníme)

Lektor Ing. Ľubica KaretkováTento kurz inšpirovala práca Brené Brown, americkej výskumníčky a profesorky na University of Houston  a predovšetkým jej najnovšia kniha Atlas of the Heart (Atlas srdca).

Ale nebola to len kniha. Sama cítim, že v tejto náročnej dobe, poznačenej pandémiou a vojnou, si potrebujem ešte viac ako predtým veľmi presne uvedomiť, čo sa vo mne deje a spracovať svoje pocity tak, aby som ich vedela  ustáť a nestratila chuť a radosť zo života. Som presvedčená, že práve teraz je doba, ktorá od nás vyžaduje, aby sme posilnili a nestratili kontakt sami so sebou a s tými, ktorí sú okolo nás.  

Často som počúvala a čítala, že človek je predovšetkým racionálny tvor a jeho emócie nie sú pre neho až také dôležité, veď má predsa rozum, na ktorý sa musí v tomto svete spoľahnúť. Posledné výskumy však ukazujú, že je to práve naopak. Sme predovšetkým emocionálne bytosti, ktoré sem-tam myslia. Sú to emócie, ktoré nám ako prvé signalizujú, či sme alebo nie sme na správnom mieste, alebo či to, čo sa nám deje vyžaduje našu pozornosť a okamžitú reakciu. Emócie majú pre nás životne dôležitý význam. Uvedomovať si ich a vyznať sa v nich je nevyhnutnou podmienkou dobrého a spokojného fungovania v práci a osobnom živote.

Obsah kurzu:
1. Čo sú emócie a ako ovplyvňujú naše rozhodnutia a správanie.

2. Ako svoje emócie identifikovať, spracovať , opísať, vyjadriť a prečo.

3. Reč emócií, alebo, čo sa nám emócie snažia povedať: úžas, údiv, prekvapenie, láska, sklamanie, hnev, strach, úzkosť, krivda, závisť, žiarlivosť, odvaha, zraniteľnosť ...

4. Ako sa stať svojím najlepším priateľom a zároveň tu “byť aj pre druhých”.  

 
Pre koho je tento kurz určený?


Kurz je určený všetkým, ktorí sa neboja vydať na cestu spoznávania samého seba. Zároveň pre tých, ktorí si chcú vybudovať a upevniť zmysluplné spojenia a lepšie pochopiť tých druhých.

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a arteterapeutických cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

PREČO ARTETERAPIA

Niekedy je pre nás ťažké vyjadriť slovami to, ako sa cítime, čo nás trápi, čo by sme chceli dosiahnuť. Cítime sa paralyzovaní v kruhu jednotvárnosti, stresu a frustrácie. Nedokážeme sa sústrediť a nevieme presne rozpoznať a pomenovať príčiny, len cítime, že sa niečo "deje", že niečo "nie je v poriadku".  Arteterapeutický proces prepája naše vnútro - myšlienky, emócie, vnemy a skúsenosti s vonkajšou realitou. V našich dielach, kúsok po kúsku vytvárame a skladáme nové "ja", a posúvame hranice svojho poznania a možností.

Arteterpia podporuje:

  • sebarozvoj, vhľad, transformáciu,

  • reguluje negatívne pocity a správanie,

  • znižuje stres,

  • napomáha celkovej relaxácii organizmu,

  • autenticitu,

  • všímavosť,

  • riešenie konfliktov,

  • identifikáciu miesta hlbokého poznania v nás, od ktorého sa môžeme odraziť.

Človek nemusí byť umelcom, ani vedieť maľovať či kresliť, aby z arteterapie benefitoval, lebo pre arteterapiu nie je dôležitý výsledný produkt, ale proces tvorby a zážitok z neho.   Arteterapia je vhodná pre každého, bez ohľadu na vek, pohlavie, či postavenie.Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Lektorka: Ing. Ľubica Karetková

Som CEO/Founder vzdelávacej platformy vzdelavame.sk, certifikovaná arteterapeutka a lektorka. V oblasti rozvoja  a vzdelávania dospelých pracujem už viac ako 20 rokov. Absolvovala som certifikovaný, 3 ročný (480 hod.) arteterapeutický výcvik  na prestížnej akreditovanej inštitúcii Akademie Alternativa v Olomouci, ČR, ktorý som ukončila záverečnou skúškou. Som členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov SR, kde som úspešne vykonala skúšku na overenie odbornej spôsobilosti a získala kvalifikáciu Lektor (3319/2015/OPI-18/1).

Moja práca:

- Konzultácie: spolupracujem s jednotlivcami, tímami a spoločnosťami. Riešime spolu problémy v pracovných vzťahoch a nastavenie skupinovej dynamiky na pracovisku. Posilňujeme tímovú spoluprácu a nachádzame možnosti lepšieho spoznania jednotlivých členov tímu, budovania energie medzi nimi bez ohľadu na ich formálne postavenie a zodpovednosť. Táto pozitívna väzba potom dlhodobo ovplyvňuje a vytvára pohodu na pracovisku, čím prináša prosperitu a úspech celej organizácie.

- Vzdelávanie/tréningy: tvorím a vediem zážitkové a transformačné stretnutia založené na kreatívnych  procesoch pre individuálnych aj skupinových klientov. Pred 20 rokmi som založila spoločnosť, ktorá vyškolila stovky účastníkov v témach: komunikácia, asertivita, sebamotivácia a motivácia druhých, osobná efektivita, zvládanie stresu a záťaže, kreativita, leadership, rozvoj zručností emočnej inteligencie, pozitívne myslenie, zvládanie stresu a budovanie mentálnej odolnosti. Viac informácií o aktuálnych otvorených verejných kurzoch nájdete na www.vzdelavame.skOrganizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 29022024. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, všetky pracovné pomôcky, občerstvenie, nealko, teplé nápoje.

 

 

Registrácia účastníkov začína o 9:45 hod., odborný program o 10:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

 facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.