Detail semináru / školenia

Hodnotiace rozhovory so zamestnancami

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
08.11.2023 - 08.11.2023 Hodnotiace rozhovory so zamestnancami Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor Bratislava 240,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 08.11.2023 10:00 - 08.11.2023 14:00
Miesto konania

Bratislava (centrum, miesto upresníme)

Lektor Kvalifikovaný odborník a skúsený lektor

"Ak  sa od zamestnanca dozvieme čo mu najviac vadilo až potom, ako dá výpoveď, je už poväčšine neskoro..."

Hodnotiace pohovory vytvárajú priestor na zhodnotenie výkonu, cieľov, angažovanosti zamestnanca a identifikáciu jeho silných stránok a talentov. Na základe výstupov z pohovorov nastavujeme správnu motiváciu, nové ciele, určujeme rozvojové potreby. Hodnotiace pohovory ponúkajú  pre zamestnávateľa a zamestnanca unikátnu príležitosť na lepšie spoznávanie, otvorené vyjadrenie vlastných názorov, zmapovanie a pochopenie vzájomných očakávaní.

Ste zodpovedný manažér a líder a čakajú Vás personálne pohovory? Viete, že ide o dôležitú a citlivú úlohu, na ktorú sa potrebujete dôkladne pripraviť a chýbajú Vám informácie ako na to?  Alebo si len potrebujete posilniť a doplniť Vaše zručnosti a inšpirovať sa skúsenosťami iných?

Práve pre Vás sme pripravili kurz, na ktorom sa dozviete:

 

  • Ako sa na hodnotiaci pohovor dobre pripraviť,
  • Akým spôsobom viesť personálny pohovor - zásady a štruktúra pohovoru,
  • Druhy otázok - ako a na čo sa pýtať, aby sme získali dôležité a pravdivé odpovede,
  • Ako zvládnuť svoje emócie a pracovať s emóciami zamestnancov,
  • Ako spracovať výsledky pohovoru,
  • a ďalšie zaujímavé informácie ako využiť výstupy pohovoru v praxi.

Obsah:

1. Hlavné ciele, zložky a obsah, zásady rozhovoru.

2. Príprava na rozhovor a nastavenie očakávaní.

3. Fázy rozhovoru.

4. Efektívne hodnotenie, podávanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky.

5. Najčastejšie chyby na rozhovore a spôsoby ako ich eliminovať.

6. DiskusiaPre koho je kurz pripravený?

Je určený lídrom, manažérom, zamestnancom personálnych útvarov (HR), ktorí vedú hodnotiace rozhovory. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Podujatie je vedené interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení).  Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a k obsahu kurzu a výstupom z neho majú prístup len účastníci kurzu.

Tréning je vedený interaktívnou formou sociálneho učenia, ktorého základom sú zážitkové metódy, individuálna a skupinová práca, nácvik relaxačných techník, riešenie modelových situácií, brainstorming, brainwriting a poskytovanie efektívnej spätnej väzby.

Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 08112023. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, nealko, teplé nápoje.

 

Registrácia účastníkov začína o 9:30 hod., odborný program o 10:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

 

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

 

 

facebook    facebook ©2024    BPM Slovakia, s.r.o.