Vaše ohlasy

"Veľmi sa mi páčil spôsob prednesu odbornej témy, znalosti prednášajúceho a jeho kvalitný výklad – stručnosť, jasnosť, prehľadnosť, odborná a praktická pripravenosť prednášajúceho. Venovala sa pozornosť hlavným bodom, takže mi to priblížilo problematiku zmenkového práva."
(Účastníci seminára Zmenky a zmenkoprávne vzťahy na Slovensku)

"Výborná, odborná úroveň prednášajúceho, aplikácia teórie do praxe, uvedenie príkladov z praxe."
(Účastníci seminára Zmluvná disciplína a obchodnoprávne záväzkové vzťahy)

"Zaujímavý výklad lektoriek s použitím skúseností z praxe, ochota lektoriek a možnosťou konzultácií konkrétnych problémov."
(Účastníci seminára Duševné vlastníctvo a jeho ochrana)

"Páčil sa mi vhodný výber školiteľa z praxe, veľmi zrozumiteľný a záživný spôsob výkladu."
(Účastníci seminára Ochrana osobných údajov)

"Vysoká odborná úroveň prednášajúceho (jeden zo zopár expertov na pracovné právo), pružnosť, spôsob odprezentovania a výkladu prednášky, veľmi dobrá obsahová úroveň a rétorika prednášajúceho."
(Účastníci seminára Aktuálne problémy právnej úpravy pracovno-právnych vzťahov)

"Veľmi sa mi páčila organizácia a výber témy, vysoké praktické zameranie lektora a jeho odborná úroveň vedenia seminára – priamo od zdroja, lektor z praxe."
(Účastníci seminára Konanie na súde I. stupňa ES z pohľadu slovenského právnika (advokáta)

"Oceňujem vysokú odbornú úroveň prednášajúceho v spojení s praktickými skúsenosťami"
(Účastník seminára Podstata a prostriedky zabezpečenia pohľadávok v záväzkových vzťahoch)

"Páčil sa mi spôsob odborného podania informácia zrozumiteľným spôsobom, demonštrácia na príkladoch"
(Účastník seminára Záväzkové právo v oblasti informačných technológií)

"Najviac sa mi páčilo celkové zabezpečenie a organizačný priebeh a dodržiavanie harmonogramu seminára, obsiahlosť prednášky"
(Účastník seminára Katastrálny zákon v praxi)

"Páčila sa mi kvalita a ústretovosť prednášajúceho + príjemné prostredie"
(Účastník seminára Aktuálne otázky a problémy aplikačnej praxi súdov)

"Na seminári sa mi páčila prehľadná organizácia, vedomosti, skúsenosti a kvality prednášajúceho"
(Účastník seminára Postavenie a zodpovednosť štatutárnych zástupcov a splnomocnencov v obchodných spoločnostiach)

"Chcem vyzdvihnúť poskytnutie praktických informácií súvisiacich s vyhľadávaním smerníc EÚ, nariadení, rozhodnutí ESD..., vysokú odbornú úroveň prednášajúceho"
(Účastník seminára Ochrana spotrebiteľa EÚ)

"Páčilo sa mi riešenie praktických problémov z praxe – diskusia, odbornosť a spôsob vedenia prednášky, celková organizácia, aplikačná prax prednášajúceho"
(Účastníci seminára Náhrada škody a jej uplatňovanie v súdnom konaní)

"Páčila sa mi odbornosť, pripravenosť a komplexnosť lektorky, praktické príklady a zodpovedanie otázok účastníkov, snaha aj opakovane vysvetliť preberanú problematiku"
(Účastníci seminára Katastrálny zákon v praxi)

"Oceňujem interaktivitu lektora s účastníkmi seminára, odbornú úroveň vedenia seminára"
(Účastníci seminára Práva duševného vlastníctva, autorské právo a rozhodovanie súdov)

"Páčila sa mi odborná úroveň a sympatický prejav, maximálna pripravenosť lektora, dobrý prednes, odborný, vecný, zrozumiteľný a interaktívny výklad lektora, dokáže si udržať pozornosť"
(Účastníci seminára k aktuálnym otázkam aplikácie európskeho práva)

facebook    facebook ©2023    BPM Slovakia, s.r.o.