Prihláška na seminár

KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách. P2P finančné služby a ochrana spotrebiteľa. (4.ročník)

Meno, priezvisko, titul *
Meno spoločnosti *
Adresa spoločnosti *
IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón *
Email *
Otázka pre lektora
Občerstvenie

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Prihlásenie a platba:
Po odoslaní a prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emilovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu 173 643 3751/0200 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare deň/mesiac/rok. Po obdržaní platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku poštou, v prípade potreby aj emailom. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Zľava pri registrácii:

  • 2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
  • 3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
  • 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Storno poplatok:

  • 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára
  • 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania
  • V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame,
    uvítame však náhradníka

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:
BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:
BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto, 831 04,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Poskytovanie osobných údajov účastníka:
Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.


facebook    facebook ©2017    BPM Slovakia, s.r.o.