Detail semináru / školenia

KONFERENCIA Rozpory nehmotných záujmov zamestnávateľov a zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
22.10.2019 KONFERENCIA Rozpory nehmotných záujmov zamestnávateľov a zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru Kolektív lektorov Bratislava 120,00 Eur
(s DPH)
10.10.2019 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 22.10.2019 10:00
Miesto konania

Hotel Mercure Bratislava****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

 

Lektor Kolektív lektorov

V spolupráci s HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola založená s cieľom podpory právnych požiadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov,

Vás srdečne pozývame na odbornú medzinárodnú konferenciu

Rozpory nehmotných záujmov zamestnávateľov a zamestnancov počas trvania zamestnaneckého pomeru

Aplikačné otázky legislatívy a praxe pracovno-právnych vzťahov

 dňa 22. októbra 2019 v Bratislave.

Obsah konferencie:

 
Súkromie zamestnancov, ľudská dôstojnosť a obchodné záujmy zamestnávateľa.
- hlásenie tehotenstva zamestnávateľovi (je tehotenstvo skutočnosťou súkromia alebo faktom bezpečnosti práce?)
- používanie zariadení na vyšetrovanie porušenia zákona (skryté kamery, detektor lži ...)

...

Práva zamestnancov podľa GDPR, dôverné informácie a obchodné tajomstvo zamestnávateľov.
- právo na prístup k informáciám a obchodné tajomstvo.
- právo na výmaz údajov a interné procesy zamestnávateľov (plánovanie a meranie ďalšieho vývoja, uchovávanie všetkých relevantných informácií o zamestnancovi).
- právo na prenos údajov ku konkurencii zamestnávateľa.
- právo vzniesť námietky a spracovaniu údajov zamestnávateľom na základe oprávnených legitímnych záujmov (kamerový dohľad).

...

• Nehmotné záujmy zamestnávateľov
- Dobré meno zamestnávateľov a obmedzenie inej činnosti zamestnancov mimo pracovnej doby.
- HR nástroje a záujmy zamestnancov (platové triedy, hodnotenie výkonnosti, rating zamestnancov).

 

Konferencia je pripravená pre: manažérov HR, personalistov, HR Business Partnerov, lídrov pracovných tímov a oddelení, riadiacich pracovníkov, právnikov, advokátov a zamestnancov štátnych inštitúcií.

Conference: Collision of employers’ and employees’ immaterial interests during the employment – law and practice

 October 22, 2019, Bratislava

 

 • Employees’ privacy and human dignity vs. employers’ business interests
   • reporting pregnancy towards the employer (is pregnancy a fact of privacy or a fact of work safety?);
   • appliance of devices to investigate violation of law (lie-detectors, hidden cameras);

 • Employees’ rights based on the GDPR vs. employers’ confidential information, trade secrets
   • right to access vs. company secrets;
   • right to erasure vs. employers’ internal processes (measuring tendencies, keeping all relevant information about the employee);
   • right to data portability to employer’s competitor;
   • right to objection vs. employers’ data processing based on legitimate interests (camera surveillance);

 • Employers’  immaterial interests
   • employers’ reputation vs. limitation of employees’ actions outside of the working hours;
   • employers’ HR tools vs. employees’ interests (pay grades, performance evaluation, rating of employees);
   • challenges of efficiency in lack of manpower (employers’ need to efficiency vs. employees’ right to rest – can overtime be a voluntary choice?);

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Prihlásenie a platba:

Po odoslaní a prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emilovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare deň/mesiac/rok (22102019). Po prijatí platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku emailom, v prípade vyžiadania aj poštou. Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním konferencie Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Registrácia účastníkov začína o 9:00 hod., odborný program o 10:00 hod. a plánované ukončenie je o 16:00 hod.

Zľava pri registrácii:
2 - 5 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
6 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Storno poplatok:

 • 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára
 • 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania
 • V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

 

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.

 

facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.