Detail semináru / školenia

ONLINE KURZ NAŽIVO Praktické líderstvo (5 modulov, apríl-máj 2021)

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
14.04.2021 - 28.05.2021 ONLINE KURZ NAŽIVO Praktické líderstvo (5 modulov, apríl-máj 2021) Ing. Ľubica Karetková Naživo ONLINE 540,00 Eur
(s DPH)
- next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 14.04.2021 13:00 - 28.05.2021 16:00
Miesto konania

Naživo online

Lektor Ing. Ľubica Karetková

Cieľom vzdelávacie programu pre lídrov je vhodnou kombináciou tém sprostredkovať aktuálne a moderné informácie a obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní členov svojich tímov a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí.

Účastníci počas jednotlivých modulov:


• oboznámia sa s rôznymi štýlmi vedenia ľudí a motivačnými nástrojmi vhodnými pre rôzne typy spolupracovníkov,
• preskúmajú komunikačné zručnosti skutočného lídra - ako vhodne komunikovať, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať, ktorým slovám sa radšej vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť,
• vypracujú si zoznam priorít,
• Spoznajú ako reagovať na zmeny a prekonať nepriaznivé okolnosti.

Vzdelávací program je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby:


• účastníkov inšpiroval k novým vlastným nápadom a riešeniam,
• podporil tímovú spoluprácu a spokojnosťou členov tím,
• prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a motivoval ich k ďalšiemu.


Dĺžka kurzu: séria 5 modulov po 3 hodinách (od 13:00 – 16:00 hod.).

  • Modul 1 Praktické vodcovstvo (14. 4. 2021)
  • Modul 2 Budovanie virtuálneho tímu (29. 4. 2021)
  • Modul 3 Vedenie hodnotiacich pohovorov (11. 5. 2021)
  • Modul 4 Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time management) (20. 5. 2021) 
  • Modul 5 Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (28. 5. 2021)

Každý modul je možné absolvovať aj samostatne. Účastnícky poplatok/1 modul: 144,00 euro s DPH.

Výuka prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby účastníkov a ich spoločnosti. Krátke vstupy lektorky sa striedajú s individuálnou prácou, prácou v skupinách, diskusiou a rôznymi cvičeniami s následným poskytnutím účinnej spätnej väzby, analýzou skupinových úloh a vyvodzovania záverov pre ďalšiu spoluprácu v rámci tímu a rozvoj lídrov.

OBSAH


1. Modul - Praktické líderstvo/vodcovstsvo (14. 4. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Sebapoznávanie, funkcie a role lídra, jeho kompetencie, právomoci a zodpovednosť, výzvy, ktoré vedenie ľudí prináša
2. Situačné vedenie ľudí - základné štýly vedenia ľudí, motivačná, kompetenčná a odborná spôsobilosť zamestnancov
3. Špecifiká a motivácia jednotlivých generácií ( X, Y, Z)
4. Motivácia členov tímu k prijatiu firemných hodnôt a ideálov, posilnenie spokojnosti a lojality členov tímu
5. Ako delegovať

2. Modul – Budovanie virtuálneho tímu (29. 4. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Vytvorenie optimálnych podmienok fungovania virutálneho tímu - zásady, vymedzenie podmienok a zodpovednosti tímu a jeho členov
2. Efektívna komunikácia v rámci virtuálneho tímu - ako sa vysporiadať so “sabotérmi” v tíme a konštruktívne riešiť konflikty. Čo blokuje našu komunikáciu, bariéry a chyby v komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť, zásady zabezpečenia informovanosti všetkých členov tímu
3. Vedenie a riadenie členov virtuálneho tímu - vedenie virtuálnych porád, budovanie dôvery a spolupatričnosti na diaľku
4. Technická podpora udržiavania výkonnosti, efektívnosti a tímovosti virtuálneho tímu - online nástroje na uľahčenie komunikácie a vedenie tímu na diaľku

3. Modul - Vedenie hodnotiacich pohovorov (11. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Komunikačné zručnosti potrebné pri vedení hodnotiacich rozhovorov
2. Verbálna komunikácia a neverbálna komunikácia pri rozhovoroch
3. Asertívne komunikačné techniky
4. Zásady a spôsoby vedenia hodnotiaceho rozhovoru
5. Štruktúra rozhovoru a záznam
6. Tipy a návody na riešenie situácií z praxe účastníkov

4. Modul - Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time management) (20. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Stanovovania priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy
2. Najčastejšie chyby, ktoré pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh robíme a ich eliminácia
3. Ako sa vyrovnať s prokrastináciou (odkladaním práce na neskôr) a vyrušovaním – účinné tipy a návody
4. Vypracovanie si vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie


5. Modul - Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien (28. 5. 2021, 13:00 – 16:00 hod.)


1. Stratégie a techniky budovania a posilnenia odolnosti, adaptability, sebamotivácie, prekážky, problémy a ťažké situácie ako príležitosti ďalšieho rozvoja, výhody optimistického prístupu v práci aj v osobnom živote
2. Čo robiť a ako reagovať v stresových situáciách - užitočné tipy a návody.
3. Ako nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Psychohygiena a jej význam pri prevencii stresových situácií. Ako nevyhorieť? Rozpoznanie vlastných zdrojov na zvládnutie stresu a vyhorenia.
4. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie a nadobudnutie energie.

Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

V prípade Vášho záujmu o  účasť na webinári vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke (zelené tlačidlo "Prihlásiť sa", ktoré sa nachádza vpravo hore na tejto stránke, hneď vedľa názvu webinára). Na jej základe Vám zašleme potvrdenie registrácie a zálohovú faktúru na úhradu účastníckeho poplatku.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu termínu webinára.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0905172880, 02/20200078, alebo mailom na adrese bpm@bpm-educat.com.

Ochrana osobných údajov záujemcu o registráciu:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (k ich celému zneniu a zneniu príslušných ustanovení, na ktoré sa v tomto dokumente odvolávame sa dostanete kliknutím na názvy týchto právnych dokumentov).

Objednávateľ (záujemca o registráciu) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov (zaslanie potvrdenia registrácie na vzdelávacie podujatie elektronicky (emailom), vystavenie zálohovej faktúry, faktúry - daňového dokladu, faktúry – vyúčtovacieho dokladu a za účelom zasielania reklamných správ, ktoré sa týkajú ďalších produktov a služieb predávajúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

BPM Slovakia, s.r.o. tieto osobné údaje neposkytne tretím osobám a nepoužije na iné účely okrem tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zmluvného vzťahu a na zabezpečenie záväzkov a povinností BPM Slovakia, s.r.o. vyplývajúcich zo Všeobecných obchodných podmienok.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa článku 15 GDPR máte právo k bezplatnému prístupu k Vašim osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame a zároveň my máme povinnosť identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu tejto žiadosti o prístup k osobným údajom.

2. Právo na opravu/doplnenie osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR máte právo požiadať nás o opravu/doplnenie nepresne uvedených alebo neúplných osobných údajov, bez zbytočného odkladu (obvykle do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti).

3. Právo „na zabudnutie“ osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)

Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu (do 1 mesiaca, v odôvodnených prípadoch do 2 mesiacov) Vaše osobné údaje vymazali.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

V prípade okolností, uvedených v článku 18 GDPR máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania osobných údajov

5. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR, máte právo prenosu Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi a tiež máte právo požiadať nás, aby sme poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, iným prevádzkovateľom, ak je to technicky možné.

6. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nastalo bez Vášho súhlasu. Takáto Vaša námietka má za následok okamžité ukončenie spracovania Vašich údajov za účelom priameho marketingu.

7. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

Pokiaľ usúdite, že v oblasti ochrany osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv, máte právo obrátiť sa a podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na stránke úradu www.dataprotection.gov.sk

 

8. Záverečné informácie

 

Všetky Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo emailom na týchto adresách a číslach, na ktorých aj zodpovieme Vaše ďalšie otázky: BPM Slovakia, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v tomto prípade máme povinnosť overiť Vašu totožnosť a identifikovať Vás ako oprávnenú osobu k podaniu žiadosti a uplatneniu týchto práv prístupu k osobným údajom alebo ich zmeny.

Záujemca o registráciu na vzdelávacie podujatie potvrdením (odkliknutím) príslušného poľa v prihláške na vzdelávacie podujatie vyjadruje, že bol oboznámený so svojimi právami a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov. Celé znenie práv a podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov nájdete TU.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov na stiahnutie TU

Tieto obchodné a platobné podmienky sú platné od 20. mája 2018.facebook    facebook ©2021    BPM Slovakia, s.r.o.