Detail semináru / školenia

Ochrana softveru a softverové zmluvy

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
23.05.2018 Ochrana softveru a softverové zmluvy JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD. Bratislava 144,00 Eur
(s DPH)
23.05.2018 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 23.05.2018 09:00
Miesto konania

Biznis centrum Matador

Bojnická 3

831 04 Bratislava

Lektor JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Richard Bednárik, PhD.

 

Stiahnite si prihlášku na seminár vo formáte PDF tu.

 

Seminár sa týka právnych aspektov softvéru, ktorý je predmetom ochrany podľa autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.). Problematika je rozdelená na dve základné časti, a to vznik ochrany k počítačovým programom vrátane zabezpečenia ochrany a na zmluvné vzťahy. Predmetom semináru tak bude aj problematika zamestnaneckých diel a aplikácia osobitných režimom podľa Autorského zákona na tvorbu počítačových programov. Osobitnú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy, kde bude pozornosť upriamená na kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv (napr. zmluva o údržbe, SLA, escrow agreement). Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Národná úprava bude predstavená v kontexte európskeho práva s odkazmi na relevantné súdne rozhodnutia.

 

Obsah:

 • Softvér ako predmet ochrany podľa Autorského zákona
 • Zmluvné vzťahy pri tvorbe a používaní softvéru
 • Softvér ako zamestnanecké dielo
 • Osobitné režimy tvorby počítačových programov
 • Použitie počítačových programov bez súhlasu autora
 • Kúpa počítačových programov a vyčerpanie práva na verejné rozširovanie predajom
 • Spracovanie a úpravy softvéru
 • Nepomenované zmluvy (napr. SLA, escrow agreement, maintanance agreement)
 • Ďalšie

 

Komu je seminár určený:

Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, zamestnancov verejných inštitúcií a osoby pôsobiace v podnikateľskom sektore.

 

Lektori:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Je rozhodkyňou Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (.sk) a vedie projekt Creative Commons Slovensko. Je členkou legislatívnych a iných odborných pracovných skupín, členkou zahraničných redakčných rád časopisov z oblasti duševného vlastníctva a nových technológií a je autorkou viacerých publikácií zameraných na autorské právo, internet a nové technológie.

 

JUDr. Richard Bednárik, PhD., právnik s niekoľkoročnou skúsenosťou v oblasti práva duševného vlastníctva a informačných a komunikačných technológií. Aktuálne pôsobí v Centre pre autorské práva NOC a na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Aktívne prednáša na rôznych konferenciách a seminároch a venuje sa publikačnej činnosti.

 


Inštrukcie k miestu konania

Školenie sa uskutoční v kongresových priestoroch nového Business Centra MATADOR, Bojnícka ul. č. 3 v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. a plánovaným ukončením o 14:30 hod. Pre účastníkov je pripravené káva, čaj, nealko, občerstvenie a obed.  Parkovanie je pre účastníkov seminára zabezpečené v areáli business centra MATADOR zdarma.

Nové priestory prinášajú výhodnú polohu v okolí centra Bratislavy s dobrou dostupnosťou MHD, v blízkosti výjazdu mestskej diaľnice (Avion shopping park 3 km) a dostatkom parkovacích miest. Obedové menu si môžete vychutnať na prízemí centra v príjemných priestoroch reštaurácie s vonkajšou terasou. Všetky priestory business centra sú klimatizvané s dostatkom denného svetla.

   

 

 

 Adresa:

MATADOR Business Centre

Bojnická 3

831 04  Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

Autom

 

MHD

 

Organizačné pokyny

Obchodné a platobné podmienky, organizačné pokyny

Prihlásenie a platba:

Po odoslaní a prijatí prihlášky Vám potvrdíme registráciu účastníka na zadanú kontaktnú emilovú adresu. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania konferencie v tvare deň/mesiac/rok (23052018). Po prijatí platby na náš účet Vám zašleme daňový doklad o uhradení účastníckeho poplatku emailom, v prípade vyžiadania aj poštou. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, pri celodenných seminároch obed, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním seminára Vám zašleme podrobné organizačné pokyny a ďalšie informácie o vzdelávacom podujatí emailom.

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie je o 14:30 hod.

Zľava pri registrácii:
2 - 4 účastníci z jednej spoločnosti - 5 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava

Storno poplatok:

 • 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára
 • 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania
 • V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

 

Zmena termínu, miesta alebo zrušenie podujatia:

BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo na zrušenie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skutočností, Vás budeme o nich čo najskôr informovať telefonicky alebo elektronicky.

Kontaktná a fakturačná adresa organizátora:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto, 831 04,  tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk. IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

facebook    facebook ©2020    BPM Slovakia, s.r.o.