Detail semináru / školenia

Stavebný poriadok – aplikačná prax

Termín Názov seminára Lektor Miesto konania Účastnícky poplatok Uzávierka prihlášok next
13.10.2017 Stavebný poriadok – aplikačná prax Ing. Michal Kán Košice 144,00 Eur
(s DPH)
06.10.2017 next


Podrobné informácie o školení
Dátum a čas začatia seminára 13.10.2017 09:00
Miesto konania

Hotel TeleDom

Timonova 27

040 01 KošiceLektor Ing. Michal Kán
Organizačné pokyny

Vyplňte a odošlite prihlášku na našej internetovej stránke. Účastnícky poplatok uhraďte na číslo účtu SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako Variabilný symbol uveďte Vaše IČO, ako špecifický symbol uveďte termín konania seminára v tvare 13102017. Účastnícky poplatok zahŕňa: študijné materiály, občerstvenie, obed, nealko, teplé nápoje.

 

Zľava pri registrácii:
2 účastníkov z jednej spoločnosti - 5 % zľava
3 – 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava
5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

 

Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 16:00 hod.

 

Storno poplatok: 30 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 14 dní pred dňom konania seminára, 50 % z účastníckeho poplatku účtujeme pri stornovaní prihlášky 7 až 3 dni pred dňom konania seminára. V prípade stornovania prihlášky 2 a menej dní pred začatím seminára účastnícky poplatok nevraciame, uvítame však náhradníka.

V prípade nepredvídaných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu lektora, termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

     

Poskytovanie osobných údajov účastníka:

Osobné údaje objednávateľa (účastníka) sú spracované na základe zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávateľ (účastník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na účely realizácie práv a povinností zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam.

Všeobecné obchodné podmienky v plnom znení si stiahnite kliknutím TU

Formulár na odstúpenie od zmluvy si stiahnete kliknutím TU

  

Kontaktná a fakturačná adresa je:

BPM Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava - Nové Mesto, 831 04
tel: 02/2020 0078, 0905 172 880, fax: 02/3320 4686, e-mail: info@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk.
IČO: 35 861 886, DIČ: 2021732262, IČ DPH: SK 2021732262, Registrácia: OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka číslo: 29249/B

 


 

Stiahnite si pozvánku s prihláškou vo formáte PDF tu.

 

Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace predpisy. Cieľom je usmerniť účastníkov seminára tak, aby dokázali správne aplikovať stavebný zákon a súvisiace predpisy v praxi. Kvalitná prípravná fáza ideového zámeru projektu (stavby) je základným predpokladom pre úspešnú realizáciu diela. Absolvovanie seminára vytvára lepšiu východiskovú pozíciu pre účastníkov tohto seminára v „konkurenčnom boji“ v odbore stavebníctva.  Seminár nezahŕňa časť územného plánovania s výnimkou územného konania. 

 

Obsah seminára:

1.    Úvod, predpisy, základné pojmy

2.    Členenie stavieb, kategorizácia

3.    Všeobecné a špeciálne stavebné úrady, dotknuté orgány

4.    Vybrané činnosti vo výstavbe

5.    Územné konanie, náležitosti návrhu, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie

6.    Stavebné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie

7.    Kolaudačné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie

8.    Osobitné ustanovenia stavebného zákona

9.    Ostatné, diskusia

 

 

Školenie je predovšetkým určené zamestnancom energetických, telekomunikačných a stavebných spoločností, právnikom, advokátom a pracovníkom štátnej správy.

 

Lektor:

Ing. Michal Kán - pôsobí na Ministerstve dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy.

 

 

facebook    facebook ©2018    BPM Slovakia, s.r.o.