5. ročník konferencie k právam spotrebiteľa, 6. 11. 2018, Bratislava
11.11.2018

(Autor textu: JUDr. Milan Hlušák, Trnavská univerzita)

Dňa 6. 11. 2018 sa v Bratislave už po piaty krát uskutočnila konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na ktorej príprave participovala aj Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave. Tento ročník bol venovaný téme „Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad“.

V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na zmeny zmlúv a na refinancovanie a na súvisiace informačné povinnosti. Zaujímavou bola v rámci tohto bloku aj otázka vplyvu zmien zmluvy na zabezpečenie. Druhý blok sa zameral na problematiku premlčania v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na novú právnu úpravu. V treťom bloku bola priblížená tématika eurokonformného výkladu so zameraním sa na prípady Haasová a Bíroová, riešené pred Súdnym dvorom EÚ. Posledný, štvrtý blok bol venovaný aktuálnym otázkam kreditných kariet, a to tak z pohľadu bánk, ako aj súdov. Jednotlivé bloky boli vždy sprevádzané bohatou diskusiou, ktorá neraz vrhla na riešené problémy nové svetlo.

Je už tradíciou, že na tejto mimoriadne obľúbenej konferencii vystupujú medzi prezentujúcimi nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj zástupcovia súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. Zároveň tak, ako po minulé roky, ani tentoraz nechýbal český pohľad na diskutované problémy.Viac tu: https://www.konferencia-spotrebitel.sk/
facebook    facebook ©2019    BPM Slovakia, s.r.o.